در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه 26 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

باور به توحید در خالقیت، مالکیت، ولایت و ربوبیّت چه تأثیری در زندگی ما می گذارد؟

باور به این مراتب توحید موجب می شود انسان، در آفرینش جهان کسی را برای خداوند شریک قرار ندهد و مالکیت آسمان ها و زمین را فقط از آن خدا بداند و حق تغییر، تصرف و تدبر جهان را تنها شایسته خداوند بداند.