جواب به کار ببندیم صفحه 12 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب به کار ببندیم صفحه 12 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب به کار ببندیم صفحه 12 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب به کار ببندیم صفحه 12 فلسفه دوازدهم

1- مفاهیم دو ردیف زیر را که به هم مرتبط هستند، مشخص کنید و با آنها قضیۀ موجبه یا سالبه بسازید. سپس، رابطۀ میان موضوع و محمول را از حیث وجوب، امکان و امتناع مشخص کنید.

– مثلث، مربع، پیراهن حسن، عدد سه

– چهار ضلع، سه ضلع، آبی، زوج

1- مثلث سه ضلع دارد: وجوب

مربع چهار ضلع دارد: وجوب

پیراهن حسن آبی است: امکان

عدد سه زوج است: امتناع

2- آیا موجودات عالم را می توان به واجب و ممکن تقسیم کرد؟ اگر تقسیم به واجب و ممکن مناسب نیست، کدام تقسیم مناسب است؟

می دانیم هر موجودی، وجود برایش ضروری است والا موجود نبود، حال یا ضرورت بالذات یا ضرورت بالغير. اما اگر نگاه به ذات و ماهیت موجود کنیم، موجودات عالم را می توان به دو دسته ممکن بالذات و واجب بالذات تقسیم کنیم.

البته این ممکن بالذات، چون اکنون موجود است، واجب بالغير شده است، پس موجودات عالم را از آن جهت که موجودند، به دو دسته واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغير تقسیم می کنیم. اما همین موجودات را از نظر ذاتشان، به دو دسته ممکن الوجود و واجب الوجود تقسیم می نماییم

3- چند حالت از حالت های زیر صحیح است؟

اگر مفهومی را در نظر بگیریم امّا مصداق آن را در جهان نیابیم، معلوم می شود که:

الف) این مفهوم ذاتا نمی تواند موجود شود.

ب) این مفهوم هنوز از حالت امکانی خارج نشده است.

ج) علتی نیست که بتواند آن را به وجود بیاورد.

3- فقط مورد الف درست می باشد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه