در این نوشته با جواب تدبر در قرآن صفحه 9 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تدبر در قرآن صفحه 9 دین و زندگی دوازدهم

در آیه شریفه زیر تدبر کنید و به سؤال طرح شده پاسخ دهید.

* یا اَیُّهَا النّاسُ                                      ای مردم

اَنتُمُ الفُقَرءُ اِلَ اللهِ                                شما به خداوند نیازمند هستید

وَ اللهُ هُوَ الغَنیُّ الحمیدُ                          و خداست که ]تنها[ بی نیازِ ستوده است.

* یَسآَلُه مَن فِی السَّماواتِ والارضِ          هر آنچه در آسمان ها و زمین است،

                                                          پیوسته از او درخواست می کند.

کُلَّ یَومٍ هُوَ فی شَآنٍ                              او همواره دست اندرکار امری است

1- فکر می کنید چرا موجودات پیوسته از خداوند درخواست دارند؟

چون همه موجودات برای لحظه لحظه وجود خود محتاج و نیازمند خدا هستند و اگر خداوند لحظه ای آنان را به حال خود واگذارد همه نیست و نابود می شوند. همچون منبع نوری که اگر یک لحظه نورافشانی نکند پرتوهای نور از بین خواهند رفت.

2- نیاز انسان به خدا شامل چه چیزهایی می شود؟

انسان هر چه دارد از خدا دارد و تمام داشته هایش از خدا است. بالاترین داشته انسان همان نعمت وجود است که خدا به او عطا کرده است. از این رو انسان در هستی خود به خدا نیازمند است و این نیاز همواره و در هر آن است و هیچ گاه قطع یا کم نمی شود. سایر داشته های انسان که همه بر آمده از نعمت وجود است نیز همه نیازمند و وابسته به لطف خداست و اگر خدا هر لحظه اراده کند می تواند آن را از انسان بگیرد. بنابر این انسان سر تا پا نیازمند خداوند است.

3- منظور از اینکه خداوند هر لحظه دست اندرکار امری است، چیست؟

نیازهای دائمی موجودات لطف و فیض دائمی را طلب می کند، او هر لحظه دارای فیضی جدید و مستمر برای آفریده ها است. چنین نیست که خداوند، عالم را آفریده و آن را به حال خود رها کرده باشد بلکه همواره امور هستی را تدبیر و اداره می کند. بنابراین او هر لحظه دست اندر کار امری است.