در این نوشته با جواب تفکر در احادیث صفحه 12 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر در احادیث صفحه 12 دین و زندگی دوازدهم

امیرالمؤمنین علی  (ع) می فرماید:

ما رَاَیتُ شَیئاً                     هیچ چیزی را ندیدم

اِلّا وَ رَاَیتُ اللهَ                    مگر اینکه خداوند را

قَبلَه وَ بَعدَه وَ مَعَه             قبل و بعد و با آن دیدم

مقصود امیرالمؤمنین(ع) از اینکه می فرماید قبل و بعد و همراه هر چیزی خدا را دیدم چیست؟

اشاره به این نکته دارد که آن حضرت با نگاه دقیق خود وقتی به اشیاء پیرامون خود می نگرند در می یابند که همه این اشیاء پدیده هایی هستند که قبلا نبوده اند پس حتما علتی آن ها را به وجود آورده است، پس پی به خالق آن می برد و تعبیر « معه » اشاره به این دارد که وقتی آن حضرت می نگرند که این شیء سرتاسر نیاز و فقیر در حال حاضر وجود دارد پس در می یابد که بقای آن مرهون خداست و تعبیر «بعده» اشاره به این دارد که ایشان وقتی می بینند که این شیء بعد از مدتی از بین رفت می دانند که تنها خداست که خالق موت و حیات است پس در فنای شیء نیز باز خدا را مشاهده می کنند.