در این نوشته با جواب تفکر در متن صفحه 8 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب تفکر در متن صفحه 8 دین و زندگی دوازدهم

توضیحات صفحه قبل را به صورت یک استدلال، به طور خلاصه بنویسید.

مقدمه اول: ما و این جهان پدیده هستیم یعنی وجودمان از خودمان نیست و هستی ما از خودمان سرچشمه نمی گیرد.

مقدمه دوم: موجوداتی که  وجودشان از خودشان نیست (پدیده ها)، در موجود شدن خود نیازمند به پدید آورنده ای هستند که خودش پدیده نباشد، بلکه وجودش از خودش باشد.

نتیجه: ما و همه پدیده های جهان در پدید آمدن و هست شدن خود نیازمند آفریننده ای هستیم که او خودش پدیده نباشد و سرچشمه هستی باشد.