در این نوشته با جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم

1- آیا عدد 17 شمارندهٔ 247 است؟ چرا؟


247 را بر 7 تقسیم می‌کنیم چون باقیمانده تقسیم صفر نمی‌شود پس شمارنده‌ی آن نیست.

2- آیا اگر عددی بر 3 بخش پذیر بود، می‌توان گفت که 3 شمارندهٔ آن است؟

بله، می‌توان به دسته‌های 3تایی تقسیم کرد.

3- چهار عدد بنویسید که 5 شمارندهٔ آنها باشد.

30 ، 10 ، 25 ، 15

4- کدام یک از عددهای روبه رو بر 15 بخش‌پذیر است؟ چرا؟

 اعدادی بر 15 بخش‌پذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخش‌پذیر باشند.

360 ، 555 ، 924 ، 345

5- تمام شمارنده‌های عددهای زیر را بنویسید.

24 ، 12 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 = 24
18 ، 9 ، 6 ، 3 ، 2 ، 1 = 18
20 ، 10 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 = 20
30 ، 15 ، 10 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 = 30
40 ، 20 ، 10 ، 8 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 = 40
50 ، 25 ، 10 ، 5 ، 2 ، 1 = 50

6- جملات درست را با * و جملات نادرست را با × مشخص کنید. دلیل نادرست بودن آن جمله را بنویسید.

– عدد 29 اول است. *
– هر عدد حداقل 2 شمارنده دارد. ×، عدد 1 فقط یک شمارنده دارد.
– تمام عددهای اول، فرد هستند؛ چون اگر زوج باشند، عدد 2 شمارندهٔ آنها می‌شود. ×، عدد 2 زوج و اول است.
– اگر عددی غیر از خودش و یک شمارندهٔ دیگری داشت، حتماً اول نیست. *

7- در کلاس 4 گروه 3 نفره و 6 گروه 4 نفره وجود دارد.

دانش آموزان این کلاس را در چند حالت می‌توان به گروه‌هایی با تعداد مساوی که تعداد نفرات هر گروه بین 2 و 7 نفر باشند، تقسیم کرد؟

جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم

6 گروه 6 نفره
9 گروه 4 نفره
12 گروه 3 نفره

8- وقتی می‌نویسیم 3×6=18 آیا می‌توان نتیجه گرفت که هم 3 و هم 6 شمارنده‌های 18 هستند؟ چرا؟


بله، زیرا 18 را می‌توان 3 تا 3 تا و یا 6 تا 6 تا شمرد.


آیا می‌توان نتیجه گرفت که همیشه تعداد شمارنده‌های یک عدد زوج است؟

خیر، عدد 16 دارای 5 شمارنده است.

9- آیا حاصل ضرب دو عدد اول می‌تواند عددی اول باشد؟ چرا؟

خیر، زیرا عدد مورد نظر به هر دو عدد بخشپذیر است.

10- هر عبارت را کامل کنید.


– مجموع دو عدد طبیعی فرد همیشه عددی زوج است.
– مجموع دو عدد طبیعی زوج همیشه عددی زوج است.
– مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد همیشه عددی فرد است.

پس از تکمیل کردن جمله‌های فوق (می‌توانید با حدس و آزمایش جمله‌ها را کامل کنید) به سؤال زیر پاسخ دهید.


– آیا حاصل جمع دو عدد اول همواره یک عدد اول است؟


زیرا اگر دو عدد اول 3 و 5 را با هم جمع کنیم حاصل آن 8 می‌شود که عدد اول نیست.

گام به گام سایر صفحات درس عدد اول

برچسب شده در: