جواب تمرین صفحه ۵۸ ریاضی هفتم


haladars آبان 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب تمرین صفحه ۵۸ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم

1- آیا عدد 17 شمارندهٔ 247 است؟ چرا؟


247 را بر 7 تقسیم می‌کنیم چون باقیمانده تقسیم صفر نمی‌شود پس شمارنده‌ی آن نیست.

2- آیا اگر عددی بر 3 بخش پذیر بود، می‌توان گفت که 3 شمارندهٔ آن است؟

بله، می‌توان به دسته‌های 3تایی تقسیم کرد.

3- چهار عدد بنویسید که 5 شمارندهٔ آنها باشد.

30 ، 10 ، 25 ، 15

4- کدام یک از عددهای روبه رو بر 15 بخش‌پذیر است؟ چرا؟

 اعدادی بر 15 بخش‌پذیرند که هم بر 3 و هم بر 5 بخش‌پذیر باشند.

360 ، 555 ، 924 ، 345

5- تمام شمارنده‌های عددهای زیر را بنویسید.

24 ، 12 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 = 24
18 ، 9 ، 6 ، 3 ، 2 ، 1 = 18
20 ، 10 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 = 20
30 ، 15 ، 10 ، 6 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 = 30
40 ، 20 ، 10 ، 8 ، 5 ، 4 ، 2 ، 1 = 40
50 ، 25 ، 10 ، 5 ، 2 ، 1 = 50

6- جملات درست را با * و جملات نادرست را با × مشخص کنید. دلیل نادرست بودن آن جمله را بنویسید.

– عدد 29 اول است. *
– هر عدد حداقل 2 شمارنده دارد. ×، عدد 1 فقط یک شمارنده دارد.
– تمام عددهای اول، فرد هستند؛ چون اگر زوج باشند، عدد 2 شمارندهٔ آنها می‌شود. ×، عدد 2 زوج و اول است.
– اگر عددی غیر از خودش و یک شمارندهٔ دیگری داشت، حتماً اول نیست. *

7- در کلاس 4 گروه 3 نفره و 6 گروه 4 نفره وجود دارد.

دانش آموزان این کلاس را در چند حالت می‌توان به گروه‌هایی با تعداد مساوی که تعداد نفرات هر گروه بین 2 و 7 نفر باشند، تقسیم کرد؟

جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم
جواب تمرین صفحه 58 ریاضی هفتم

6 گروه 6 نفره
9 گروه 4 نفره
12 گروه 3 نفره

8- وقتی می‌نویسیم 3×6=18 آیا می‌توان نتیجه گرفت که هم 3 و هم 6 شمارنده‌های 18 هستند؟ چرا؟


بله، زیرا 18 را می‌توان 3 تا 3 تا و یا 6 تا 6 تا شمرد.


آیا می‌توان نتیجه گرفت که همیشه تعداد شمارنده‌های یک عدد زوج است؟

خیر، عدد 16 دارای 5 شمارنده است.

9- آیا حاصل ضرب دو عدد اول می‌تواند عددی اول باشد؟ چرا؟

خیر، زیرا عدد مورد نظر به هر دو عدد بخشپذیر است.

10- هر عبارت را کامل کنید.


– مجموع دو عدد طبیعی فرد همیشه عددی زوج است.
– مجموع دو عدد طبیعی زوج همیشه عددی زوج است.
– مجموع یک عدد زوج و یک عدد فرد همیشه عددی فرد است.

پس از تکمیل کردن جمله‌های فوق (می‌توانید با حدس و آزمایش جمله‌ها را کامل کنید) به سؤال زیر پاسخ دهید.


– آیا حاصل جمع دو عدد اول همواره یک عدد اول است؟


زیرا اگر دو عدد اول 3 و 5 را با هم جمع کنیم حاصل آن 8 می‌شود که عدد اول نیست.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه