در این نوشته با جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم

1- مساحت کل مکعب مستطیل روبه رو را به صورت جبری بنویسید.

image 221

ab+ac+ab+ac+bc+bc=2ab+2ac+2bc

اگر a=2 و b=6 و c=3 باشند، مساحت کل چقدر می‌شود؟

جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم

2- مساحت قاعدهٔ منشوری 20 و ارتفاع آن 4 است. حجم این منشور را با نوشتن رابطهٔ جبری حجم منشورها به دست آورید.

image 220

ارتفاع × مساحت مستطیل = V

V=s×h

v=20×4=80

3- قاعده‌های ذوزنقه‌ای 4 و 7 سانتی متر و ارتفاع آن 2 سانتی متر است. مساحت این ذوزنقه را پس از نوشتن رابطهٔ جبری مساحت ذوزنقه حساب کنید.

جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم

4- x=2 و x=−2 پاسخ  معادلهٔ x2=4 هستند؟ چرا؟ بله

به جای x عدد 2 را قرار می‌دهیم

(2)2=2×2=4

به جای x عدد 2- را قرار می‌دهیم

(−2)2=−2×−2=4

5- طول یک لوله x متر است. طول لولهٔ دیگر، y برابِر لولهٔ اول است. طول لولهٔ دوم را به صورت جبری بنویسید.

طول لوله‌ی دوم=y×x=xy 

6- یک زمین والیبالِ مستطیل شکل، دارای x متر عرض و 2x طول است.

image 223

مساحت این زمین را به صورت جبری نشان دهید. اگر عرض این زمین 9 متر باشد، مساحت آن چند متر مربع است؟

image 224

S=2x×x=2×2

2×92=162

7- در درس علوم یاد می‌گیرید که انرژی پتانسیل ذخیره شده در هر جسم از رابطهٔ U=mg.h به دست می‌آید که در آن، U انرژی پتانسیل، m جرم جسم، g شتاب زمین و h ارتفاع ارتفاع جسم است. درصورتی که جسمی به جرم ٢۵ کیلوگرم تا ارتفاع ۴ متر بالا برود، مقدار انرژی پتانسیل آن را پیدا کنید. (شتاب زمین را ١٠ فرض کنید.)

U=25×10×4=1000

8- با توجه به رابطهٔ x و y، مقدار y را برای x‌های مختلف پیدا کنید.

جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم
جواب تمرین صفحه 59 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

برچسب شده در: