در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه 33 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه 33 دین و زندگی دوازدهم

با تفکر در رفتارهای خود، بررسی کنید که تا چه اندازه ویژگی‌های توحید فردی در شما وجود دارد.

ویژگی‌ها(وضعیت خود را در این ویژگی‌ها علامت بزنید.)
کاملاًزیادمتوسطکماصلاً
1- قرار دادن تصمیم‌هاو فعالیت‌ها متناسب با رضایت خدا ×   
2- همهٔ حوادث عالم را حکیمانه می‌دانم. ×   
3- استوار و صبور در برابر مشکلات  ×  
4- شخصیتی ثابت و پایدار دارم. ×   
5- برای حفظ مخلوقات و سلامتی خود و دیگران می‌کوشم.×