جواب درک متن صفحه ۱۳ نگارش پنجم


haladars شهریور 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۱۳ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 13 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 13 نگارش پنجم

1. با توجه به متن حکایتِ «درخت گردکان»، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.

ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

پیش خود گفت: «چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درختِ به این بزرگی آفرده است».

مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک چالیز خربزه رسید

بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

1. ترتیب شماره گذاری ها بصورت زیر می باشد:

2) زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.

4) ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

3) پیش خود گفت: «چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درختِ به این بزرگی آفرده است».

1) مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک چالیز خربزه رسید

5) بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه