در این نوشته با جواب درک متن صفحه 13 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 13 نگارش پنجم

1. با توجه به متن حکایتِ «درخت گردکان»، جمله های زیر را به ترتیب شماره گذاری کنید.

زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.

ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

پیش خود گفت: «چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درختِ به این بزرگی آفرده است».

مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک چالیز خربزه رسید

بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

1. ترتیب شماره گذاری ها بصورت زیر می باشد:

2) زیر سایه ی درخت گردویی دراز کشید و به فکر فرو رفت.

4) ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

3) پیش خود گفت: «چرا خدا خربزه را روی بوته و گردو را روی درختِ به این بزرگی آفرده است».

1) مرد، خسته و تشنه با الاغش به یک چالیز خربزه رسید

5) بی درنگ خدا را شکر کرد و فهمید که هیچ کار خدا بی حکمت نیست.

گام به گام قسمت های دیگر درس فضل خدا

برچسب شده در: