در این نوشته با جواب درک متن صفحه 54 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 54 نگارش پنجم

الف) متن زیر را با دقت بخوانید.

جواب درک متن صفحه 54 نگارش پنجم

ب) با توجه به متن، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

1. چرا مرد دروغگو گفت در بازار زعفران نیست؟

چون عادت به دروغ گفتن داشت و همچنین می خواست مرد زعفران فروش را مسخره کند.

2. چرا شخصی از میان جمع گفت که هیچکس در این جمع دروغگو نیست، چون آدم دروغگو ته کلاهش سوراخ دارد؟

چون می خواست فرد دروغگو را مشخّص کند.

3. چرا مرد دروغگو به سرعت کلاه را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد؟

چون می خواست فرد دروغگو را مشخّص کند.

4. چرا در پایان، مرد دروغگو خجالت کشید.

چون مرد در بین همه رسوا شد و معلوم شد که دروغگو، اوست.

پ) برای متنی که خواندید یک عنوان مناسب انتخاب کنید.

دروغگو رسوا می شود.

گام به گام قسمت های دیگر درس نام نیکو

برچسب شده در: