در این نوشته با جواب درک متن صفحه 75 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 75 نگارش پنجم

الف) متن زیر را بخوانید.

صد نفر تنها، دو نفر همراه

مسافران کاروانی در راه سفر، به دو راهزن برخوردند. آن دو راهزن، پس از مدّتی زد و خورد، تمام کالاها و اشیای قیمیتی آن‌ها را گرفتند و پس از آنکه کتک مفصّلی به مسافران کاروان زدند، فرار کردند.

اهل کاروان، نزد حاکم رفتند و ماجرا را تعریف کردند و خواستار دستگیری آن دو راهزن شدند. حاکم پس از شنیدن سخنان آن ها، علّت شکست آن عدّه ی زیاد را از آن دو راهزن، جویا شد. یکی از کاروانیان توضیح داد: «جناب حاکم، آن‌ها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها!».

ب) با توجّه به متن، سه سؤال طرح کنید و پاسخ آن‌ها را بنویسید. (سعی کنید بعضی از سؤال های با توجّه به مفهوم کلّی متن باشد).

1. مسافران کاروان در راه سفر دچار چه مشکلی شدند؟

آن ها دو راهزن شدند و پس از کتک خوردن از راهزنان، تمام کالاهایشان به سرقت رفت.

2. حاکم، وقتی علت شکست را از مسافران جویا شد، آن ها چه گفتند؟

یکی از آن ها گفت: ” آن ها دو نفر بودند همراه، ما صد نفر بودیم تنها!”

3. جمله ” آن ها دو نفر بودند همراه ، ما صد نفر بودیم تنها!” چه مفهومی دارد؟

این جمله به اهمّیّت اتّحاد و یکدلی اشاره دارد و می گوید اگر دو نفر با هم اتّحاد داشته و همراه  باشند، می توانند صد نفر بی اتّحاد را شکست دهند.

گام به گام سایر صفحات درس شجاعت

برچسب شده در: