در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه 16 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه 16 فارسی ششم

1. با توجّه به متن درس، نظر گروِه « ایمان »، چه بود؟

اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند. زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلفت ، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم .

2. نظر شما درباره ی آن چهار واژه، چیست؟

نظر من این است که ما می توانیم با بررسی دقیق خود، سایر مخلوقات، به شناختی بهتر از خالق برسیم.

3. نظر گروه اخلاق را با گروه تفکّر مقایسه، و یک شباهت آنها را بیان کنید.

گروه اخلاق ریشه ی همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو رفتار پسندیده می دانست و بر این عقیده بودند که ما وقتی می توانیم خالق خود و این عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آدب نیک پای بند باشیم .

گروه تفکّر شباهت حرف ابتدایی هر چهار کلمه را به این معنا می دانست که انسان ها همه در نقطه ی آغاز آفرینش مانند هم هستند و هر چه از آن نقطه دور شوند تفاوت ها بیشتر می شود.شباهت هر دو گروه در این است که انسان ها را به وحدت و همدلی و دوستی سوق می دهند.

4.  شما نظر کدام گروه را می پسندید؟ دلیل آن را برای کلاس بازگو کنید.

گروه ایمان، چرا که آن ها بر این باورند که با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، می توانیم خدا را بهتر بشناسیم.

برچسب شده در: