جواب درک مطلب صفحه ۱۶ فارسی ششم

در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه ۱۶ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه ۱۶ فارسی ششم

۱. با توجّه به متن درس، نظر گروِه « ایمان »، چه بود؟

اعضای گروه ایمان بر این باور بودند که این چهار کلمه به ترتیب درستی به دنبال هم آمده اند. زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلفت ، سرانجام به خالق همه این ها ایمان می آوریم .

پاسخی دیگر:به نظر گروه ایمان، چهار کلمه‌ی خود، خلق، خلقت و خالق به ترتیب درستی آمده اند، زیرا با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به همه‌ی اینها ایمان می‌آوریم.

۲. نظر شما درباره ی آن چهار واژه، چیست؟

نظر من این است که ما می توانیم با بررسی دقیق خود، سایر مخلوقات، به شناختی بهتر از خالق برسیم.

پاسخی دیگر: به نظر من راه رسیدن خود (فرد) به خالق (خدا) توجه و احترام به خلق و خلقت به عنوان آفریده‌های خداست و بدون توجه به خلق و خلقت نمیتوان به خالق رسید.

۳. نظر گروه اخلاق را با گروه تفکّر مقایسه، و یک شباهت آنها را بیان کنید.

گروه اخلاق ریشه ی همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو رفتار پسندیده می دانست و بر این عقیده بودند که ما وقتی می توانیم خالق خود و این عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آدب نیک پای بند باشیم .

گروه تفکّر شباهت حرف ابتدایی هر چهار کلمه را به این معنا می دانست که انسان ها همه در نقطه ی آغاز آفرینش مانند هم هستند و هر چه از آن نقطه دور شوند تفاوت ها بیشتر می شود.شباهت هر دو گروه در این است که انسان ها را به وحدت و همدلی و دوستی سوق می دهند.

پاسخی دیگر: گروه تفکر گفت که نقطه‌ی آفرینش همه‌ی انسان‌ها مثل هم است و گروه اخلاق ریشه‌ی همه‌ی پدیده ها و اشا را در اخلاق نیکو و رفتار پسندیده می‌دانست؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم اخلاق نیکو و رفتار پسندیده نقطه‌ی آغاز آفرینش همه‌ی انسان‌ها است.

۴.  شما نظر کدام گروه را می پسندید؟ دلیل آن را برای کلاس بازگو کنید.

گروه ایمان، چرا که آن ها بر این باورند که با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، می توانیم خدا را بهتر بشناسیم.

پاسخی دیگر: من نظر گروه اخلاق را می‌پسندم؛ چون اخلاق نیکو و رفتار پسندیده می‌توند  حلقه‌ی اتصال خود، حلق، خلقت، و خالق باشد.

گام به گام قسمت های دیگر فصل پنجره های شناخت

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه