در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 23 فارسی ششم

1- پیرزن در کجا زندگی می کرد؟

باغی در نزدیکی شهر.

2- تفاوت‌های کلاغ و هدهد را بیان کنید.

کلاغ نه زیبا و خوش آواز است که او را در قفس نگاه دارند و نه گوشتش خوراکی است که او را بکشند و بخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها می کنند که برود. دام و تور و تله را همیشه برای مرغ های زیبا و خوش آواز یا حیواناتی می گذارند که گوشتشان خوراکی است

3- با توجّه به متن درس، پیرزن چه ویژگی‌هایی داشت؟

مهربان، زیرک و باهوش، دانا

4- به نظر شما چرا بعضی از افراد، زود به دام می افتند؟

همانطور که در داستان نیز گفته شد بعضی از افراد از روی غرور و تکبّر بیش از حد به دام می افتند.

5- از این داستان چه فهمیدید؟

همیشه سعی کنیم غرور و تکبر نداشته باشیم و  تواضع را در رفتارمان بگنجانیم و همچنین گرفتاری های زندگی را روی قسمت نگذاریم چرا که اگر درست عمل کنیم موفّق خواهیم شد و اگر اشتباه عمل کنیم شکست خواهیم خورد.

برچسب شده در: