در این نوشته با جواب صفحه 14 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 14 فارسی نهم

خود ارزیابی

1. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس، بیابید و بیان کنید.

میوه های زنگارنگ، گل صد برگ، خوشه انگور، حقّه انار و …

2. مفهوم آیه 44 سوره « اِسراء » کدام بیت درس، تناسب دارد؟

ابتدا به آیه 44 سوره اسرا و ترجمه آن، توجه نمایید : تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن و

ان من شیء إلّا یسبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا.

تسبیح می گویند برای تو آسمان های هفت گانه و زمین و کسانی که در آن ها هستند و هیچ موجودی نیست جز این که با ستایش خود او تسبیح می گوید ولی شما تسبیح آن ها را درک نمی کنید به درستی که خدا صبور و آمرزنده است.

مفهوم این آیه شریفه با بیت چهارم درس یعنی بیت زیر ارتباط و تناسب دارد:

کوه و دریا و درختان، همه در تسبیح اند                نه همه مستمعی و سعادت است

3. پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.

صادق و راستگو باشید که نتیجه صداقت، خوش بختی و سعادت است.

گفت و گو صفحه 14 درس

1. درباره پیام این درس با هم گفت و گو کنید.

1) آفریده های خدا برای آگاه کردن دل انسان های صاحب دل هستند.

2) همه آفریده ها در حال تسبیح خداوند هستند.

3) مرغان سحر به انسان غافل می گویند که از خواب غفلت و بی خبری بیدار شود.

4) خداوند از هر عیب و نقصی دور است و …

2. جلوه های زیبایی منطقه و محلّ زندگی خود را ذکر کنید و درباره عبرت آموزی آنها بحث کنید.