در این نوشته با جواب صفحه 38 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 38 علوم پنجم

گفت و گو

شکل ماهیچه‌ها را با مدلی که ساخته‌اید، مقایسه کنید.

1- کدام مقوّا استخوان بازو و کدام مقوّا استخوان‌های ساعد را نشان می‌دهد؟ مقوّای سفید استخوان بازو و مقوّای زرد استخوان‌های ساعد را نشان می‌دهند.

2- نخ قرمز نشان دهنده‌ی کدام ماهیچه‌ی بازوست؟ ماهیچه‌ٔ روی بازو

3- نخ آبی کدام ماهیچه‌ی بازو را نشان می‌دهد؟ ماهیچه‌ٔ پشت بازو

4- وقتی ساعد روی بازو خم می‌شود، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟ ماهیچه‌ٔ روی بازو

5- وقتی ساعد در حالت راست قرار می‌گیرد، کدام ماهیچه کوتاه شده است؟ ماهیچه پشت بازو

فکر کنید

آیا می‌توانید مدلی را که ساخته‌اید، طوری به کار ببرید که خم و راست کردن ساق پا را نشان دهد؟ چگونه؟

 مقوّای سفید را به عنوان استخوان ران، مقوّای زرد را به عنوان استخوان ساق پا، نخ آبی رابه عنوان ماهیچه‌ٔ روی ران و نخ قرمز را به عنوان ماهیچه‌ٔ پشت ران در نظر می‌گیریم.

برچسب شده در: