جواب صفحه ۵۶ ریاضی هفتم


haladars آبان 30, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۵۶ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 56 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 56 ریاضی هفتم

1- دانش آموزان یک مدرسه در کلاس‌های ورزشی ثبت نام کرده‌اند. تعداد ثبت نام شده‌ها و تعداد نفرات هر تیم در آن رشته در جدول زیر مشخص شده است. در کدام رشتهٔ ورزشی تعداد ثبت نام شده‌ها مناسب است؟ چرا؟

جواب صفحه 56 ریاضی هفتم
جواب صفحه 56 ریاضی هفتم

در کدام رشته تعداد ثبت نام شده‌ها مناسب نیست؟ چرا؟

فوتسال، بسکتبال، بدمینتون و پینگ پنگ
زیرا نمی‌‌توان آنها را به دسته‌های مورد نظر تقسیم کرد.

بدمینتونپینگ پنگبسکتبالوالیبالفوتسالرشته ورزشی
79131221تعداد ثبت نام شده‌ها
22565تعداد نفرات هرتیم
جواب صفحه 56 ریاضی هفتم

با کمترین جابه جایی نفرات، پیشنهادی ارائه کنید تا تعداد نفرات تمام رشته‌ها مناسب شوند.
1 نفر از فوتسال به پینگ پنگ و 3 نفر از بسکتبال به بدمینتون منتقل شوند.

2- عدد 6 را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بنویسید و معنی کنید.

یعنی دو دستهٔ 3 تایی 6=2×3
یعنی سه دستهٔ 2 تایی 3×2=6
یعنی شش دستهٔ 1 تایی 6×1=6
یعنی یک دستهٔ 6 تایی 1×6=6

3- عدد 10 را مانند نمونه تقسیم کنید و یک تساوی بنویسید و آن را معنا کنید (تقسیم‌ها نباید باقی مانده بیاورند).

یعنی 10 را می‌توان 2 تا 2 تا شمرد. 10÷2=5
یعنی 10 را می‌توان 5 تا 5 تا شمرد. 5=2÷10
یعنی 10 را می‌توان 10 تا 10 تا شمرد. 10=1÷10
یعنی 10 را می‌توان 1 تا 1 تا شمرد. 1=10÷10

4- مانند نمونه 12 دایره را به دسته‌های مساوی تقسیم کنید؛ یعنی مشخص کنید 12 را چند تا چند تا می‌شود شمرد. به این ترتیب شمارنده‌های عدد ١٢ به دست می‌آید.

image 414

12 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 :شمارنده‌های ١٢

1- با یکی از روش‌های بالا شمارنده‌های هر عدد را مشخص کنید.

14 ، 7 ، 2 ، 1 : شمارنده‌های 14
15 ، 5 ، 3 ، 1  : شمارنده‌های 15
9 ، 3 ، 1  : شمارنده‌های 9
8 ، 4 ، 2 ، 1  : شمارنده‌های 8

2- عدد 2، شمارندهٔ 4 است. 4 هم شمارندهٔ 12 است. آیا می‌توان نتیجه گرفت که 2 شمارندهٔ 12 هم است؟ چرا؟


زیرا 12 را می‌توان به دسته‌های 4تایی تقسیم کرد و هر دسته‌ی 4تایی را می‌توان به دسته‌های 2تایی تقسیم کرد پس نتیجه می‌گیریم 2 شمارنده‌ی 12 نیز هست.

3- به طور کلی اگر a شمارندهٔ b باشد، b هم شمارنده c باشد، آیا می‌توان نتیجه گرفت که a شمارنده c است؟ چرا؟

جواب صفحه 56 ریاضی هفتم
جواب صفحه 56 ریاضی هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه