در این نوشته با جواب صفحه 57 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 57 ریاضی هفتم

فعالیت

1- جدول زیر را کامل کنید. شمارنده‌های عدد را از کوچک به بزرگ بنویسید.
با دیدن این جدول چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت؟

شمارنده‌های عددعدد
 9319
1553115
 4214
1472114
  515
  13113
جواب صفحه 57 ریاضی هفتم

– عدد یک شمارندهٔ همهٔ اعداد است.
– کوچک‌ترین شمارندهٔ هر عدد یک است.
– بزرگ‌ترین شمارندهٔ هر عدد خود آن عدد است.
– همهٔ شمارنده‌های یک عدد مقسوم‌علیه‌های آن عدد هستند.
– بعضی از عددها فقط 2 شمارنده دارند.
– هر عدد بزرگ‌تر از ١ حداقل 2 شمارنده دارد.

2- برای عدد 7 از روش‌های ضرب یا تقسیم کردن یا دسته‌بندی استفاده کرده و شمارنده‌های آن را پیدا کنید.

image 416

یعنی 1 بسته‌ی 7تایی 7=1×7
یعنی 7 بسته‌ی 1تایی 7=7×1

به عددهایی مثل 5، 13 و 7 که فقط ٢ شمارنده دارند و آن دو شمارنده، عدد یک و خود آن عدد است، عدد اول می‌گویند.

کاردرکلاس

1- مانند نمونه عددها را به حاصل ضرب دو عدد غیر از یک بنویسید.

image 417

کدام عددها را نمی‌توان به صورت ضرب دو عدد غیر از یک نوشت؟ 17 ، 13
آیا می‌توان گفت هر عددی که به صورت ضرب دو عدِد بزرگ‌تر از یک نوشته شود، اول نیست؟ بله

2- با قاعده‌های بخش پذیری بر 2 ، 3 ، 5 که در دبستان آموخته‌اید و یا روش‌های بالا، مشخص کنید کدام یک از عددهای طبیعی کمتر از 30، اول هستند. دور آنها را خط بکشید. عددهایی را که اول نیستند، به صورت بالا با ضرب دو عدد غیر از یک نشان دهید.

جواب صفحه 57 ریاضی هفتم
جواب صفحه 57 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس عدد اول

برچسب شده در: