در این نوشته با جواب صفحه 77 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 77 ریاضی هفتم

فعالیت

1- یک استوانه را به شکل زیر روی یک صفحه می‌غلتانیم و ابتدا و انتهای کار را مشخص می‌کنیم.

جواب صفحه 77 ریاضی هفتم
جواب صفحه 77 ریاضی هفتم

با این کار چه شکلی به دست می‌آید؟ مستطیل

طول و عرض آن چگونه به دست می‌آید؟ طول آن محیط دایره است. عرض آن ارتفاع استوانه است.

مساحت این شکل چگونه به دست می‌آید؟ ارتفاع استوانه × محیط دایره

2- با توجه به سؤال بالا مساحت جانبی یک استوانه به ارتفاع h و شعاع قاعدهٔ r را با عبارت جبری نشان دهید.

image 16

𝑆=2𝑟×𝜋×ℎ محیط دایره

چون شعاع r است پس قطر را که 2 برابر شعاع است با 2r نشان می‌دهیم.

کاردرکلاس

1- با توجه به سؤال بالا با یک مستطیل می‌توان یک سطح استوانه‌ای درست کرد.

image 17

این سطح استوانه را روی کاغذ بگذارید و دور آن خط بکشید. این دایره، قاعدهٔ استوانه است. چون استوانه 2 قاعده دارد.


2 دایره و یک مستطیل مساحت کل استوانه را تشکیل می‌دهند.


شکل مقابل را گستردهٔ استوانه می‌گویند.

image 20

چه رابطه‌ای بین دایره و مستطیل در این گسترده وجود دارد؟ محیط دایره برابر طول مستطیل است.

2- گستردهٔ یک منشور 6 پهلو با قاعدهٔ 6 ضلعی منتظم و گستردهٔ یک مکعب مستطیل با قاعدهٔ مربع در شکل‌های زیر رسم شده‌اند.
چه رابطه‌ای بین قاعده‌ها و مستطیل‌ها وجود دارد؟
 

image 19

محیط مربع با طول مستطیل برابر است.

image 18

محیط شش ضلعی با طول مستطیل برابر است.

برچسب شده در: