در این نوشته با جواب صفحه 9 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 9 ریاضی هشتم

فعّالیت

1- چگونه می‌توانیم به کمک بردارهایی که در شکل نمایش داده شده‌اند، درستی تساوی‌ها را نتیجه بگیریم؟ توضیح دهید.

جواب صفحه 9 ریاضی هشتم

2- مانند نمونه، کسر مساوی هر کسر را بنویسید.

image 238

تمرین

1- آیا می‌توان گفت هر عدد صحیح و هر عدد طبیعی نیز عدد گویاست؟ چرا؟
بله. زیرا هر عدد طبیعی و عدد صحیح را می‌توان به صورت کسر علامت‌دار نوشت.

2- هریک از کسرهای سطر اول را به کسر مساوی‌اش در سطر دوم وصل کنید.

image 239

3- جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

image 240

4- ابتدا علامت هر عبارت را تعیین، و سپس آن را ساده کنید.

image 241

گام به گام سایر صفحات درس معرفی عدد های گویا

برچسب شده در: