در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 11 مطالعات ششم

معنی این ابیات چیست؟ گفت و گو کنید و معنی آن ها را توضیح دهید.

تو اول بگو با کیان زیستی                من آن گه بگویم که تو کیستی

همنشین تو از تو به باید               تا تو را عقل و دین بیفزاید  «سعدی»

تو در ابتدا بگو با چه کسانی زندگی و معشرتی کردی تا من هم بگویم که تو چگونه آدمی هستی ؟

دوست و هم صحبت تو باید از تو بهتر باشد تا باعث افزایش فکر وعقل و اندیشه و دین و ایمان تو بشود.