جواب فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی دهم انسانی


haladars شهریور 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم انسانی

مطابق نمونه، اتحاد جبری پیشنهادی در ستون اول را که مناسب برای حل معادلهٔ درجه دوم در ستون بعدی است، با یک خط به یکدیگر وصل کنید. سپس معادلهٔ فوق را در ستون آخر حل کنید.

ستون سومستون دومستون اول
x2+6x=0⇒x(x+6)=0⇒x=0∗x=−6پس معادله دو ریشهٔ حقیقی متمایز دارد.x2+6x=0اتحاد مربع تفاضل دو جمله
x2+6x+9=(x+3)2=0⇒(x+3)(x+3)=0⇒x=−3∗x=−3x2+6x+9=0عامل‌یابی (فاکتورگیری)
روش 1:x2−16=0=(x−4)(……..)=0⇒x=……..∗……..روش 2: x2−16=0⇒x2=16⇒…x2−16=0اتحاد جمله مشترک
(x+3)(……..)=0x2+5x+6=0اتحاد مربع مجموع دو جمله
 x2−10x+25=0اتحاد مزدوج و روش ریشه‌گیری

در یک معادلهٔ درجهٔ 2، اگر دو ریشه، با هم برابر باشند، اصطلاحاً می‌گوییم، معادله ریشهٔ مضاعف دارد.

1- با توجّه به معادله‌های فوق در حالت کلی در معادلهٔ درجه دوم ax2+bx+c=0

الف) اگر c=0 از کدام روش بالا استفاده می‌کنید؟

ب) در چه صورتی از اتحاد مربع دو جمله‌ای استفاده می‌کنید؟
پ) برای حل معادلهٔ درجهٔ دو به کمک اتحاد مزدوج یا ریشه‌گیری، b در چه شرطی صدق می‌کند؟
آیا علامت‌های a و c مهم است؟
ت) در کدام‌یک از اتحادهای فوق جواب معادله، ریشهٔ مضاعف محسوب می‌شود؟

2- آیا می‌توانید معادلهٔ درجه دومی بنویسید که جواب نداشته باشد؟ دو نمونهٔ آن‌را مشخص کنید.

جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم انسانی
جواب فعالیت صفحه 20 ریاضی دهم انسانی

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه