جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی دهم انسانی


haladars مهر 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۴۲ ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی


می‌دانیم مساحت دایره از تساوی S=π×r2S=π×r2 به‌دست می آید. در این رابطه ππ عددی است ثابت که تقریباً π=3/14π=3/14 در نظر گرفته می‌شود و r شعاع دایره است:

1- آیا متغیر S تابعی از شعاع دایره است؟

بله


2- آیا محیط دایره نیز تابعی از شعاع است؟

بله


3- کدام متغیر، مستقل و کدام متغیر، وابسته است؟

شعاع متغییر مستقل است و محیط و مساحت متغییر های وابسته


4- جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی
جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی

در رابطهٔ خطی y=3x+1y=3x+1 نیز y ، تابعی از تغییرات متغیر مستقل x است، یعنی وقتی x را به دلخواه و مستقل، تغییر می‌دهیم، y نیز تغییر می‌کند. حال اگر xها را روی محور افقی و yهای حاصل را روی محور عمودی در نظر بگیریم، به‌ازای هر x و y حاصل، یک نقطه در صفحه مشخص می‌شود که آن‌را با یک زوج به شکل (x,y)(x,y) نمایش می‌دهیم. ترتیب قرار گرفتن x و y در این زوج اهمیت دارد و به همین دلیل آن‌را یک زوج مرتب می‌نامیم. در زوج مرتب (x,y)(x,y)، x را مؤلّفه یا مختص اول و y را مؤلّفهٔ دوم می‌نامیم.

(اگر (a,b)=(c,d)(a,b)=(c,d) آنگاه b=db=d و a=ca=c و برعکس اگر b=db=d و a=ca=c آنگاه ((a,b)=(c,d)((a,b)=(c,d)

1- جدول زیر را کامل کنید.

image 90
جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی

2- مشابه قسمت 1 جدولی برای y=x2y=x2 تشکیل دهید.

image 91
جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی

استفاده از نمودار وِن و رسم پیکان‌هایی از طرف متغیر مستقل به‌سمتِ متغیر وابسته به درک ارتباط بین این دو متغیر کمک می‌کند. به کار در کلاس زیر توجّه کنید:

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه