در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی


می‌دانیم مساحت دایره از تساوی S=π×r2S=π×r2 به‌دست می آید. در این رابطه ππ عددی است ثابت که تقریباً π=3/14π=3/14 در نظر گرفته می‌شود و r شعاع دایره است:

1- آیا متغیر S تابعی از شعاع دایره است؟

بله


2- آیا محیط دایره نیز تابعی از شعاع است؟

بله


3- کدام متغیر، مستقل و کدام متغیر، وابسته است؟

شعاع متغییر مستقل است و محیط و مساحت متغییر های وابسته


4- جدول زیر را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی
جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی

در رابطهٔ خطی y=3x+1y=3x+1 نیز y ، تابعی از تغییرات متغیر مستقل x است، یعنی وقتی x را به دلخواه و مستقل، تغییر می‌دهیم، y نیز تغییر می‌کند. حال اگر xها را روی محور افقی و yهای حاصل را روی محور عمودی در نظر بگیریم، به‌ازای هر x و y حاصل، یک نقطه در صفحه مشخص می‌شود که آن‌را با یک زوج به شکل (x,y)(x,y) نمایش می‌دهیم. ترتیب قرار گرفتن x و y در این زوج اهمیت دارد و به همین دلیل آن‌را یک زوج مرتب می‌نامیم. در زوج مرتب (x,y)(x,y)، x را مؤلّفه یا مختص اول و y را مؤلّفهٔ دوم می‌نامیم.

(اگر (a,b)=(c,d)(a,b)=(c,d) آنگاه b=db=d و a=ca=c و برعکس اگر b=db=d و a=ca=c آنگاه ((a,b)=(c,d)((a,b)=(c,d)

1- جدول زیر را کامل کنید.

image 90
جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی

2- مشابه قسمت 1 جدولی برای y=x2y=x2 تشکیل دهید.

image 91
جواب فعالیت صفحه 42 ریاضی دهم انسانی

استفاده از نمودار وِن و رسم پیکان‌هایی از طرف متغیر مستقل به‌سمتِ متغیر وابسته به درک ارتباط بین این دو متغیر کمک می‌کند. به کار در کلاس زیر توجّه کنید: