در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 45 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 45 دین و زندگی دهم

1) آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش می گیرند، شیوهٔ درستی را انتخاب کرده اند؟ چرا؟

خیر زیرا اینان عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهند داشت و هیچ گاه به آرامش حقیقی نمی رسند.

2) با دقت در جریانات و اتفاقات پیرامون خود، برخی از اعمال و رفتارهایی که ناشی از فراموشی و غفلت از آخرت است را بیان کنید.

بی توجهی به واجباتی مانند: نماز – روزه و انجام کارهای ناشایستی همچون تهمت – گران فروشی – احتکار کالا – خیانت در امانت