در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی هشتم

1- ماشین عددساز []× عدد ورودی را در عدد داخل ماشین ضرب می‌کند. ماشین عددساز []+ عدد ورودی را با عدد داخل ماشین جمع می‌کند. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید یا عدد داخل ماشین را بنویسید.

 7×(−3)=−21 : خروجی →×[−3]→ ورودی :7

a+4 : خروجی →+[4]→ ورودی : a

4×5=20 : خروجی →×[5]→ ورودی :4

0+(−5)=−5 : خروجی →+[−5]→ ورودی :0

b×2=2b : خروجی →×[2]→ ورودی :b

c+0=c : خروجی →+[0]→ ورودی : c

0 : خروجی →×[0]→ ورودی :8

5 : خروجی →+[8−]→ ورودی :13

2- خروجی یک ماشین []× را به ورودی یک ماشین []+ می‌بندیم و یک ماشین ترکیبی می‌سازیم. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید.

1 : خروجی →×[3]⇒6+[−5]→ ورودی :2

3x−5 : خروجی →×[3]⇒3x+[−5]→ ورودی : x

1 : خروجی →×[1−]⇒−7+[8]→ ورودی :7

x+8-: خروجی →×[1−]⇒−x+[8]→ ورودی : x

53 : خروجی →×[10]⇒50+[3]→ ورودی :5

10x+3 : خروجی →×[10]⇒10x+[3]→ ورودی : x

به این ترتیب، می‌توانیم عملکرد هر ماشین ترکیبی را به شکل خلاصه، مانند مثال زیر، بنویسیم:

y=7x+4 ← عملکرد ماشین ترکیبی

y : خروجی →×[7]⇒4+→ ورودی : x

گام به گام سایر صفحات درس پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

برچسب شده در: