جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی هشتم


haladars دی 9, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 56 ریاضی هشتم

1- ماشین عددساز []× عدد ورودی را در عدد داخل ماشین ضرب می‌کند. ماشین عددساز []+ عدد ورودی را با عدد داخل ماشین جمع می‌کند. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید یا عدد داخل ماشین را بنویسید.

 7×(−3)=−21 : خروجی →×[−3]→ ورودی :7

a+4 : خروجی →+[4]→ ورودی :a

4×5=20 : خروجی →×[5]→ ورودی :4

0+(−5)=−5 : خروجی →+[−5]→ ورودی :0

b×2=2b : خروجی →×[2]→ ورودی :b

c+0=c : خروجی →+[0]→ ورودی :c

0 : خروجی →×[0]→ ورودی :8

5 : خروجی →+[8−]→ ورودی :13

2- خروجی یک ماشین []× را به ورودی یک ماشین []+ می‌بندیم و یک ماشین ترکیبی می‌سازیم. مانند نمونه، خروجی هر ماشین را مشخص کنید.

1 : خروجی →×[3]⇒6+[−5]→ ورودی :2

3x−5 : خروجی →×[3]⇒3x+[−5]→ ورودی 😡

1 : خروجی →×[1−]⇒−7+[8]→ ورودی :7

x+8-: خروجی →×[1−]⇒−x+[8]→ ورودی 😡

53 : خروجی →×[10]⇒50+[3]→ ورودی :5

10x+3 : خروجی →×[10]⇒10x+[3]→ ورودی 😡

به این ترتیب، می‌توانیم عملکرد هر ماشین ترکیبی را به شکل خلاصه، مانند مثال زیر، بنویسیم:

y=7x+4 ← عملکرد ماشین ترکیبی

y : خروجی →×[7]⇒4+→ ورودی 😡

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه