در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی هشتم

1- نقطه‌هایی که روی محور مشخص شده‌اند، چه عددهایی را نشان می‌دهند؟

image 222

2- قرینهٔ هر عدد را روی محور پیدا، و تساوی‌ها را مانند نمونه، کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 6 ریاضی هشتم

3- به این ترتیب، می‌توانید قرینهٔ همهٔ کسرهایی را که با آنها آشنا شده‌اید بنویسید:

image 224

4- کسرها را به عدد مخلوط و عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

image 225

5- نقطه‌هایی که روی محور مشخص شده‌اند، چه عددهایی را نمایش می‌دهند؟ از این عددها، کدام صحیح و کدام غیرصحیح‌اند؟

image 220

6- الف) نقطه‌های مشخص شدهٔ روی محورها چه کسرهایی را نشان می‌دهند؟ آیا این سه کسر با هم مساوی‌اند؟ نتیجه را به صورت تساوی کسرها بنویسید.

image 226

ب) تساوی کسرهای زیر را روی محور نمایش دهید.

image 221

7- مقدار x را به دست آورید.

image 227

گام به گام سایر صفحات درس معرفی عدد های گویا

برچسب شده در: