در این نوشته با جواب نوشتن صفحه 15 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه 15 فارسی نهم

1. مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

شگفت، آگاهی، ستایش خداوند، شنونده، نادانی، انگور، رام، روز، مقصد، خوشبختی

شگفت: عجب             آگاهی: تنبیه                  ستایش خداوند: تسبیح

رام: مسخر                     شنونده: مستمع             نادانی: جهالت

انگور: عنب                     روز: نهار            خوشبختی: سعادت                    مقصد: منزل

2. در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن، استفاده شده است ؟   

– خبرت هست که مرغان سحر می گویند        آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟

 -تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟     حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار

الف) تشخیص (جان بخشی به اشیا): حرف زدن مرغ سحر

ب) تشبیه: انسان

مشبه: مخاطب: (در این مصراع غایب است)

چو: ادات تشبیه،

بنفشه: مشبه به

سر غفلت در پیش داشتن: وجه شبه

آرایه تضاد: خواب و بیدار

3. بیت دوم درس را در یک بند، توضیح دهید.

آفریده های خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند.این آفریده ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شده اند.

انسان های عاقل با دیدن زیبایی های طبیعت و آفریده های خدا،به وجود خالق بی همتا پی می برند.

یعنی آفریده های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل مش وند.کسی که به وجود خداوند اعتراف نمی کند

اصلا دل ندارد.

برچسب شده در: