جواب نوشتن صفحه ۱۵ فارسی نهم

در این نوشته با جواب نوشتن صفحه ۱۵ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب نوشتن صفحه ۱۵ فارسی نهم

۱. مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

شگفت، آگاهی، ستایش خداوند، شنونده، نادانی، انگور، رام، روز، مقصد، خوشبختی

شگفت = عجب
آگاهی = تنبیه
ستایش خداوند = تسبیح
شنونده = مستمع
نادانی = جهالت
انگور = عنب
رام = مسخر
روز = نهار
مقصد = منزل
خوشبختی = سعادت

۲. در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن، استفاده شده است ؟   

– خبرت هست که مرغان سحر می گویند        آخر ای خفته، سر از خواب جهالت بردار؟

 -تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟     حیف باشد که تو در خوابی و نرگس، بیدار

الف) تشخیص (جان بخشی به اشیا): حرف زدن مرغ سحر

ب) تشبیه: انسان

مشبه: مخاطب: (در این مصراع غایب است)

چو: ادات تشبیه،

بنفشه: مشبه به

سر غفلت در پیش داشتن: وجه شبه

آرایه تضاد: خواب و بیدار

۳. بیت دوم درس را در یک بند، توضیح دهید.

آفریده های خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند.این آفریده ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شده اند.

انسان های عاقل با دیدن زیبایی های طبیعت و آفریده های خدا،به وجود خالق بی همتا پی می برند.

یعنی آفریده های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل می شوند.کسی که به وجود خداوند اعتراف نمی کند

اصلا دل ندارد.

پاسخی دیگر: بیت دوم درس را در یک بند، توضیح دهید. آفریده‌های خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند. این آفریده‌ها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شده‌اند. انسان‌های عاقل با دیدن زیبایی‌های طبیعت و آفریده‌های خدا، به وجود آفریننده بی‌همتا پی می‌برند. یعنی آفریده‌های خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل و با خرد می‌شوند. کسی که به وجود خداوند اعتراف نمی‌کند اصلاً دل ندارد.

گام به گام سایر صفحات درس اول فارسی نهم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه