در این نوشته با جواب هم اندیشی صفحه 24 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب هم اندیشی صفحه 24 دین و زندگی دوازدهم

به نظر شما، چرا دقیقا در زمانی که مسلمانان در پرتو بیداری اسلامی، در حال معرفی اسلام حقیقی به مردم جهان بودند و حتی جمعیت کشورهای صنعتی به سرعت در حال تغییر به نفع مسلمانان بود، چنین جریانی شکل گرفت؟

سیاستمداردان کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا و به طور کل مستکبران جهانی، از آنجا که این بیداری را به ضرر منتفع خود می دیدند، چنین جریانی را راه انداختند و از آن پشتیبانی کردند تا بیداری در جهان اسلام شکل نگیرد.