در این نوشته با جواب پیشنهاد صفحه 24 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب پیشنهاد صفحه 24 دین و زندگی دهم

با توجه به آیه‌ی 37 سوره‌ی سبأ بیان کنید که خداوند چه چیز را عامل قُرب انسان‌ها به خود می‌داند؟ 


کسانی که ایمان آورده و کار شایسته انجام داده‌اند.