در این نوشته با جواب کاردرکلاس صفحه 58 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کاردرکلاس صفحه 58 ریاضی هشتم

مانند سؤال 5 فعّالیت بالا، ثابت کنید که حاصل ضرب یک عدد زوج در یک عدد فرد، عددی زوج است.

الف) چند مثال بزنید.

6×5=30

4×7=28

8×7=56

ب) به صورت جبری ثابت کنید:

عدد زوج=2n

 عدد فرد=2m−1

حاصل ضرب عدد زوج در عدد فرد=2×n×(2m−1)=2n×(2m−1)


یک عدد طبیعی n×(2m−1) 

در نتیجه: حاصل ضرب یک عدد طبیعی در عدد 2، یک عدد زوج است.

گام به گام سایر صفحات درس پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

برچسب شده در: