در این نوشته با جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی هشتم

1- کسرهای زیر را تا حدّ امکان ساده کنید.

image 230

2- عقربه چه عددی را نشان می‌دهد؟ بنویسید.

جواب کار در کلاس صفحه 7 ریاضی هشتم

3- به کمک محور، عددهای زیر را از کوچک به از کوچک به بزرگ و از چپ به راست مرتب کنید.

image 231

4- در جای خالی علامت مناسب < یا > یا = بگذارید.

image 232

5- هریک از عددها را در جدول زیر در جای خود قرار دهید و جدول را کامل کنید.

image 228

گام به گام سایر صفحات درس معرفی عدد های گویا

برچسب شده در: