در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 21 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 21 هویت اجتماعی دوازدهم

با راهنمایی دبیر خود، دربارهٔ دو فرهنگ متفاوت و فرصت‌ها و محدودیت‌هایی که برای بشریت به همراه داشته‌اند، گفت‌وگو کنید.

جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی و آزمون پذیر می‌دانند و عقل و وحی را به عنوان دو وسیلهٔ معرفت علمی معتبر نمی‌دانند، نمی‌توانند از حق یا باطل بودن عقاید و ارزش‌ها سخن بگویند از نظر آنان ارزش‌ها و عقاید اجتماعی پدیده‌های تاریخی هستند که در فرهنگ آرمانی یا واقعی جوامع انسانی پدید می‌آیند و ما فقط می‌توانیم بودن یا نبودن ارزش‌ها و پیامدهای اجتماعی و تاریخی آنها را بشناسیم و برای داوری دربارهٔ درست و غلط بودن یا حق و باطل بودن آنها راهی نداریم.

در جوامع اسلامی که علوم اجتماعی را به معنای تجربی آن محدود نمی‌کنند، می‌توانند دربارهٔ حق یا باطل بودن فرهنگ‌های مختلف داوری کنند.