در این نوشته با جواب گوش کن و بگو صفحه 17 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب گوش کن و بگو صفحه 17 فارسی ششم

1. به قصّه ی «رفتار نیکان» که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت و گو کنید؛ سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

عنوان / نام داستان : نیکی به پدر و مادر

شخصیت ها : پیامبر (ص) و مرد صحرا نشین

مکان یا فضای داستان : مسجد

زمان رخدادهای داستان : هنگام اذان

پیام داستان : احترام به پدر و مادر واجب است و باید در برخورد با آنها با مهربانی و تواضع رفتار کرد.

نام کتابی که داستان از آن نقل شد : مرام خوبان

پرسش ها

1. موضوع اصلی داستان چه بود؟

نیکی به پدر و مادر

2. چرا زبان مرد، بند آمده بود؟

از دیدن پیامبر (ص) زبانش بند آمده بود.

3. پیامبر (ص) درباره ی رفتار با پدر و مادر چه سفارشی فرمودند؟

بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با فروتنی و مهربانی رفتار کنند.

4. شعری که در داستان خوانده شد از کیست؟

سعدی

برچسب شده در: