در این نوشته تمامی سوالات متن درس اول جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 36 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس اول جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس اول جغرافیا دهم

درس جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر بدین شرح است:

1-جغرافیا را تعریف کنید.

جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است.

2-به دست آوردن اطلاعاتی درمورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟

دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.

3-نقش علوم مختلف مانند  جغرافیا دربهبود زندگی بشر را توضیح دهید.

انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرأت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.

4-واژه جغرافیا اولین بارتوسط کدام دانشمند یونانی به کاربرده شد؟

اراتوستن

5-مفهوم لغوی جغرافیا را بنویسید.

جغرافیا شامل کلمات(GEOزمین) و(GRAPHYترسیم) می باشد یعنی ترسیم زمین.

6-تعریف جغرافیا از نظر اراتوستن را بنویسید.

مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان

7-اهمیت دانش جغرافیا را بنویسید.

جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.

8-ارتباط بین جغرافیا با سایر علوم را شرح دهید.

بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات خود پاسخ می دهد.

بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد.

9-سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید.

الف-جغرافیای طبیعی

ب-جغرافیای انسانی

پ-فنون جغرافیایی

10-شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.

الف-ژئومورفولوژی

ب-جغرافیای آب ها

پ-آب وهوا شناسی

ت-جغرافیای خاک ها و….

11-شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید.

الف-جغرافیای جمعیت

ب-جغرافیای سیاسی

پ-جغرافیای اقتصادی

ت-جغرافیای شهری و….

12-مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید.

الف-سنجش از دور

ب-سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)

پ-نقشه کشی یا کارتوگرافی

13-هریک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟

ژِئومورفولوژی(زمین شناسی)

آب وهوا شناسی(هواشناسی)

کارتوگرافی(هندسه)

جغرافیای سیاسی(علوم سیاسی)

سوالات متن درس اول جغرافیا دهم
سوالات متن درس اول جغرافیا دهم

14-مفاهیم اساسی دانش جغرافیا رانام ببرید.

مکان و روابط انسان ومحیط

15-تفاوت هواشناسی و آب وهواشناسی را بنویسید.

«با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» یک اصل هواشناسی است ولی بررسی تأثیر این رابطه بر مکان وزندگی انسان نظیر: نوع مصالح ساختمانی، منابع آب، فعالیت اقتصادی، جاذبه های گردشگری و … در حوزه آب وهواشناسی است.

16-تفاوت اقتصاد و جغرافیای اقتصادی را توضیح دهید.

علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند وجغرافیای اقتصادی به چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان می پردازد برای مثال  چگونه منابع معدنی یک ناحیه در شکل گیری شهرهای صنعتی تأثیر دارد؟

17-ارتباط جغرافیا با علم آماررا شرح دهید.

جغرافیدان جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز خود از علم آمار و فناوری اطلاعات و ارتباط کمک گرفته و با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای متعدد در زمان کوتاه و با دقت زیاد به سؤالات تحقیق خودپاسخ می دهد.

همچنین ببینید: سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم

18-ارتباط جغرافیا با دیگرعلوم را بنویسید و نتیجه گیری کنید.

بنابراین علم جغرافیا از یافته های علوم دیگر استفاده کرده و با یک دید همه جانبه بررسی ها و مطالعات خود را درمورد پراکندگی پدیده ها و روابط بین آنها انجام می دهد. البته این رابطه بین جغرافیا با سایر علوم دو سویه بوده ودر یک جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده می نمایند.

19-تعریف مکان را بنویسید.

بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و محل را مکان می نامند؛ به طورمثال: خانه، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.

20-نحوه تغییر شکل مکان ها چگونه انجام می شود؟

در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طورمثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد. این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

21-دو عامل مهم درجغرافیا را نام ببرید.

انسان ومحیط

22-محیط طبیعی متعادل است یا نامتعادل؟

متعادل

23-انسان چگونه توانست تا ازمحیط خود  بهرمند شود؟

با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود.

24-چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان  برمحیط شود؟

در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است.

25-محیط جغرافیایی چیست وچگونه به وجود می آید؟

انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

26-دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید.

الف-درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها

ب-نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها

27-چراجغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است.

28-روش مطالعه درجغرافیا چیست؟

کلّی نگری یا دیدترکیبی

29-چرا روش مطالعه درجغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟

زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کنند.

30-اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید.

دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.

31-اگربخواهیم روستایی را با دیدترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟

الف-میزان شیب روستا

ب-منابع آب سطحی وزیرزمین روستا

پ-وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا

ت-وضعیت  سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و……

32-جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

الف( علوم زمین را با علوم انسانی                             ب( علوم کشاورزی را با علوم انسانی

ج( علوم طبیعی را با علوم انسانی                                          د( علوم فنی را با علوم انسانی

33- نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟

الف( برقراری تعادل مکانی                                   ب( تغییر شکل مکان

  ج( بهره برداری از محیط                                    د( تخریب مکان ها

 34 – انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟

الف( برای شکل دهی محیط جغرافیایی                                     ب( برای برقراری تعادل در محیط

ج( به منظور تأثیر گذاری بر محیط                                        د( برای رفع نیازها

همچنین ببینید: پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا پایه دهم

35 – چرا گفته می شود جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

الف( چون سبب شناخت بیشتر انسان از محیط های پیرامون می شود.

ب( زیرا مکان های مختلف در جغرافیا مطالعه می شوند.

ج( زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند .

د( چون از سایر شاخه های علمی کمک می گیرد.

36- چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

الف( چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد.

ب( زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند .

ج( زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد.

د( چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی ازمحیط دارد.

سوالات سایر دروس جغرافیا دهم

تهیه کننده سوالات متن درس اول جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی