سوالات متن درس اول جغرافیا دهم+سوالات تستی

سوالات متن درس اول جغرافیا دهم+سوالات تستی

دی 26, 1399
دقیقه مطالعه

در این نوشته تمامی سوالات متن درس اول جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 36 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس اول جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس اول جغرافیا دهم

درس جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر بدین شرح است:

1-جغرافیا را تعریف کنید.

جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط است.

2-به دست آوردن اطلاعاتی درمورد کره زمین چه کمکی به ما می کند؟

دانش ما از محیط پیرامون و سایر مکان ها افزایش یابد.

3-نقش علوم مختلف مانند  جغرافیا دربهبود زندگی بشر را توضیح دهید.

انسان در طول تاریخ تلاش کرده است که ناشناخته های جهان هستی را معلوم و با استفاده از علوم مختلف، وضع زندگی خود را بهبود بخشد. یکی از علومی که به جرأت می توان گفت از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود، جغرافیاست.

4-واژه جغرافیا اولین بارتوسط کدام دانشمند یونانی به کاربرده شد؟

اراتوستن

5-مفهوم لغوی جغرافیا را بنویسید.

جغرافیا شامل کلمات(GEOزمین) و(GRAPHYترسیم) می باشد یعنی ترسیم زمین.

6-تعریف جغرافیا ازنظراراتوستن را بنویسید.

مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان

7-اهمیت دانش جغرافیا را بنویسید.

جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.

8-ارتباط بین جغرافیا با سایر علوم را شرح دهید.

بین جغرافیا و سایر رشته ها ارتباط وجود دارد. جغرافیا با کمک گرفتن از سایر علوم به سؤالات خود پاسخ می دهد.

بنابراین برخی جغرافیا را پلی بین رشته های مختلف علوم می دانند که علوم طبیعی را به علوم انسانی پیوند می دهد.

همچنین ببینید: پاورپوینت درس اول جغرافیا دهم

9-سه شاخه اصلی دانش جغرافیا را نام ببرید.

الف-جغرافیای طبیعی

ب-جغرافیای انسانی

پ-فنون جغرافیایی

10-شاخه های اصلی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.

الف-ژئومورفولوژی

ب-جغرافیای آب ها

پ-آب وهوا شناسی

ت-جغرافیای خاک ها و….

11-شاخه های جغرافیای انسانی را نام ببرید.

الف-جغرافیای جمعیت

ب-جغرافیای سیاسی

پ-جغرافیای اقتصادی

ت-جغرافیای شهری و….

12-مهم ترین فنون جغرافیایی را نام ببرید.

الف-سنجش از دور

ب-سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis)

پ-نقشه کشی یا کارتوگرافی

13-هریک از شاخه های جغرافیا از کدام علم بهره می برد؟

ژِئومورفولوژی(زمین شناسی)

آب وهوا شناسی(هواشناسی)

کارتوگرافی(هندسه)

جغرافیای سیاسی(علوم سیاسی)

سوالات متن درس اول جغرافیا دهم

سوالات متن درس اول جغرافیا دهم

14-مفاهیم اساسی دانش جغرافیا رانام ببرید.

مکان و روابط انسان ومحیط

15-تفاوت هواشناسی و آب وهواشناسی را بنویسید.

«با افزایش ارتفاع دما کاهش می یابد» یک اصل هواشناسی است ولی بررسی تأثیر این رابطه بر مکان وزندگی انسان نظیر: نوع مصالح ساختمانی، منابع آب، فعالیت اقتصادی، جاذبه های گردشگری و … در حوزه آب وهواشناسی است.

16-تفاوت اقتصاد و جغرافیای اقتصادی را توضیح دهید.

علم اقتصاد تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات، نظام های اقتصادی و عرضه و تقاضا را مطالعه می کند وجغرافیای اقتصادی به چگونگی معیشت گروه های انسانی در مکان های مختلف در رابطه با محیط زندگی شان می پردازد برای مثال  چگونه منابع معدنی یک ناحیه در شکل گیری شهرهای صنعتی تأثیر دارد؟

17-ارتباط جغرافیا با علم آماررا شرح دهید.

جغرافیدان جهت جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز خود از علم آمار و فناوری اطلاعات و ارتباط کمک گرفته و با استفاده از سخت افزار و نرم افزارهای متعدد در زمان کوتاه و با دقت زیاد به سؤالات تحقیق خودپاسخ می دهد.

همچنین ببینید: سوالات متن درس اول دین و زندگی دهم

18-ارتباط جغرافیا با دیگرعلوم را بنویسید و نتیجه گیری کنید.

بنابراین علم جغرافیا از یافته های علوم دیگر استفاده کرده و با یک دید همه جانبه بررسی ها و مطالعات خود را درمورد پراکندگی پدیده ها و روابط بین آنها انجام می دهد. البته این رابطه بین جغرافیا با سایر علوم دو سویه بوده ودر یک جریان دو طرفه از داده ها و یافته های یکدیگر استفاده می نمایند.

19-تعریف مکان را بنویسید.

بسیاری از فعالیت های انسان در جا و محل معیّنی انجام می شود. این جا و محل را مکان می نامند؛ به طورمثال: خانه، مزرعه، مدرسه و کارخانه هر کدام، مکان است.

20-نحوه تغییر شکل مکان ها چگونه انجام می شود؟

در هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبه خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طورمثال یک روستا را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن تأثیر می گذارد. این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

21-دو عامل مهم درجغرافیا را نام ببرید.

انسان ومحیط

22-محیط طبیعی متعادل است یا نامتعادل؟

متعادل

23-انسان چگونه توانست تا ازمحیط خود  بهرمند شود؟

با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود. هوش و استعداد انسان به او در جهت تغییر کمک میکند تا از محیط خود بهره مند شود.

24-چه عواملی موجب گسترش دسترسی انسان  برمحیط شود؟

در دهه های اخیر، فناوری به کمک انسان آمده و سبب شده است که انسان در محیط، تأثیر بسیاری بگذارد. فناوری های جدید، انسان را قادر به بهره برداری از اعماق زمین کرده و میزان دسترسی انسان را گسترش داده است.

25-محیط جغرافیایی چیست وچگونه به وجود می آید؟

انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و درنتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.

26-دوگونه عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را بنویسید.

الف-درک توان ها و استفاده از منابع برای رفع نیازها

ب-نگاه سودجویانه برای رسیدن به خواسته ها

27-چراجغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

از آنجا که جغرافیا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؛ پس جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است.

28-روش مطالعه درجغرافیا چیست؟

کلّی نگری یا دیدترکیبی

29-چرا روش مطالعه درجغرافیا کلی نگری یا ترکیبی است؟

زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یک دیگر عمل می کنند.

30-اهمیت دید ترکیبی برای جغرافی دان را توضیح دهید.

دید ترکیبی به جغرافیدان کمک می کند تا به طور همه جانبه و جامع، پدیده ها را با تمام ویژگی های آن در یک مکان مورد مطالعه قرار دهد.

31-اگربخواهیم روستایی را با دیدترکیبی مطالعه کنیم باید به چه عواملی توجه کنیم؟

الف-میزان شیب روستا

ب-منابع آب سطحی وزیرزمین روستا

پ-وضعیت راه ها امکانات زیرساختی روستا

ت-وضعیت  سیل خیزی و زلزله خیزی روستا و……

32-جغرافیا به عنوان پلی بین رشته های مختلف، کدام علوم را به هم پیوند می دهد؟

الف( علوم زمین را با علوم انسانی                             ب( علوم کشاورزی را با علوم انسانی

ج( علوم طبیعی را با علوم انسانی                                          د( علوم فنی را با علوم انسانی

33- نتیجه روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پدیده ها به صورت جریانی پیوسته در مکان ها چیست؟

الف( برقراری تعادل مکانی                                   ب( تغییر شکل مکان

  ج( بهره برداری از محیط                                    د( تخریب مکان ها

 34 – انسان به چه منظوری در محیط تغییر ایجاد می کند؟

الف( برای شکل دهی محیط جغرافیایی                                     ب( برای برقراری تعادل در محیط

ج( به منظور تأثیر گذاری بر محیط                                        د( برای رفع نیازها

35 – چرا گفته می شود جغرافیا علمی برای زندگی بهتر است؟

الف( چون سبب شناخت بیشتر انسان از محیط های پیرامون می شود.

ب( زیرا مکان های مختلف در جغرافیا مطالعه می شوند.

ج( زیرا توان روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند .

د( چون از سایر شاخه های علمی کمک می گیرد.

36- چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی می کند؟

الف( چون انسان باید نیاز های خود را از محیط بر طرف سازد.

ب( زیرا اجزاء و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند .

ج( زیرا بین همه شاخه های علوم ارتباط وجود دارد.

د( چون انسان تحت تأثیر عوامل محیطی است و تأثیر پذیری زیادی ازمحیط دارد.

همچنین ببینید: پاسخ فعالیت های درس اول جغرافیا پایه دهم

تهیه کننده سوالات متن درس اول جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

147 دیدگاه
 1. ناشناس

  خیییییییییییلی خوبه ممنوووووون

  1. Hossein shojai

   عالی بود واقعا خیلی کمک کرد بهم
   ممنون………………..

 2. ناشناس

  عالیییییی 👍

 3. ناشناس

  واقعا عالی بود

  1. یلدا

   واقعا نمونه سوالات عالی بودن من چهار درس اول رو از این سایت برداشتم عالی بودن حتی بهتر از معلم ها

   1. ناشناس

    عالی هست

 4. 🖤𝓡𝓮𝔃𝓪🖤

  واقعاً عالیییی بود خیلی ممنون من ڪه از این درس فعلا 20 بردم😁❤

  1. مݪیڪا

   دمت گرم بیست شدی از درس اوݪ 😘

   1. مونا قادری

    عالییییی بود واقعا

    1. علی

     سلام
     معلم جغرافی شما هیچگونه سوالی به غیر از سوالات این سایت در امتحان براتون نیاورد؟
     🌹♥️

     1. ناشناس

      سلام میشه سوال بفرستید

   2. ناشناس

    🍁🍁

   3. ناشناس

    ❤️

   4. ناشناس

    موفق باشی
    ملیکا خانم

  2. ناشناس

   افرین😉

  3. Amir

   آفرین

  4. ناشناس

   آلی آلی با تم پرتقالی

 5. فاطمه زهرا اسماعیلی

  عالی

 6. 😻

  خیلی خوب بود واقعا عالیه خیلی ممنون😻

  1. ناشناس

   ایجان

 7. ناشناس

  عالی ممنون💯

 8. مائده

  عالی بود دمت گرم😍🤩

 9. sh

  عالی بود من که بیست گرفتم ممنونم از سایت خوبتون🤩🤩🤩

  1. reza

   سلام واقعاعالی بود مرسی

   1. Mohammad

    عالی

 10. امیر

  عالی بود مرسی 🌺🌺

 11. درسخون

  خوب

 12. ناشناس

  عالیییییی بود دمتون گرمممم✨

 13. Mohadeseh

  عالی بود

 14. Fatemeh

  عالی♥️💙

 15. الینا

  خوب بود

 16. ساجده شکری

  ازلطف شماسپاسگزارم عالی بود

 17. آمین مهدوی

  عالی بود

 18. بردیا

  این سایت خیلی اوکیع(:
  ممنون(:

 19. درس خون😂

  خوبه مرسی

 20. m.d.ta

  خیلی عالی.کامل و واضح.

 21. غزل

  عالی بود.مرسی❤🙂

 22. فاطی

  عالییی

 23. ناشناس

  مفیدوعالی بود ممنون

 24. زینو😄

  اوکیه
  مرسی🤞🏻😁

 25. :)

  خیلی خوب بود. ممنون

 26. ناشناس

  عالی بود واقعا من که بیست ش دم

 27. ناشناس

  عالی مرسی

 28. ناشناس

  perfect

  1. شیطونک

   عالی ❣️

 29. امیرعباس

  واقعا عالیه مطالبتون ، یعنی با وجود این سایت نیازی به گفتن سوالات توسط معلم نیست، خیلی کامل و جامع تمام سوالات ممکن رو قرار میدن. واقعا دستتون درد نکنه.

 30. سارینا

  این سوالا خیلی خوب و اسونن ولی دبیرای ما بیشتر سخن میگیرن

 31. R.a.d

  عالی بود

 32. سادات

  عالیییییییی احسنت

 33. Tara

  خیلی خیلی عالی بود💫

 34. 85-Ƒ#

  عاللللللللیییییییییی😊😊😊😊

 35. خودمم

  عالی بود واقعا ممنون

 36. ..

  عالی بود

 37. خرخون😎

  مرسی سوالات حرف نداشتن😎❤️

 38. امین

  سلام.
  واقعا عاااالللللییییی بود.
  ممنون.

  1. بلال

   خوبع ®

 39. Amir.m

  عالی ، سپاس فراوان از عوامل محترم

 40. 10 انسانی

  مرص واقعن عالی بود

 41. رها

  عالییییییییی😙

 42. هانا

  خیلی خوب بود ممنون

 43. زهرا

  عالیییییی

  1. ناشناس

   سلام خوب بود.

 44. mahdiye

  عالیی بود مرسیی♥️♥️♥️♥️🖇

 45. parin

  کامل و نکته ای نبود ……….

 46. یه درس خون

  ممنون خوب‌بود

 47. اناهیتا

  عالی بود واقعا امیدوارم بیست بگیرم فردا

 48. هنگامه

  بسیار عالی بود

 49. Mariya

  بسیار عالی بود ازشما بابت این سایت بسیار عالیتون ممنونم ☆

 50. احمد گیمر

  عالی بود

 51. Rosita

  😍😍Very very good😍😍

 52. ایلیا

  خیییییییییییلی عالی بود سوال هاش واقعا ممنونم

 53. ننننممننمممن

  بدرد نمیخوره

  1. نخونشون تو

   1. ایلیا

    عقل در بدن نباشد جان در عذاب است

 54. الناز

  عالی بود سوال ها 👏👏👏

 55. الناز

  عاللللللللییییییییییییییی 👏

 56. iesaii

  مررررسی ممنون از زحمات شماعالی هستش واقعا

 57. Dr . WENOM

  باسلام 👋
  مطالبتون بسیار خوب و دقیق است و با دید جز به جز سوالات طرح گردیده است
  از جناب آقای محسن یوسفی و مدیر سایت کمال تشکر را دارم 🌹

 58. رضا

  بهتر از سایت شما وجود نداره و نخواهد داشت
  سوالات بی نقص وکامل

 59. مطهره

  خوب

 60. zeinab

  خیلی عالیه همه سوالا و نکته ها هستن اما کاش به صورت پی دی اف بودش😕

 61. Fati

  عالیییییییی

 62. علی

  الی

 63. ناشناس

  خوب است خیلی ممنون

 64. ناشناس

  عالی بود سوال ها

 65. ناشناس

  عالیه

 66. ناشناس

  #پرفکت

 67. یلدا

  عالی بود

 68. بچه بم

  عالییئیییییی

 69. یییییی

  وای چجوری درس میخونین چرا من نمیتونم

  1. ناشناس

   دقیقا

  2. n

   وای اره

 70. علی

  عااالی

 71. ناشناس

  عالییییی

 72. تکاور

  دسخوش

 73. تینا

  مطالب هاخیلی بی نظیربودن ممنونم ازتون

 74. pk

  باریکلا

 75. M

  خیلی عالی ممنون

 76. ناشناس

  تنکیو مستر نایسه

 77. دنیا

  کسانی که رفتن انسانی بنظرتون خوبه .آسون هست یا ن

  1. Your father

   از ریاضی و تجربی ساده تره به شرطی که توی حفظ کردن خوب باشی

  2. ناشناس

   نه هر رشته سختی خودش داره گول راحتی انسانی رو نخور خیلی هم سخته تا بخای معلم ها هم سخت‌گیر اتفاقا نمیگم تجربی راحت ولی میشه درس رو بهم زاپاس داد ولی توی انسانی این امکان وجود نداره ما توی مدرسه توی کلاسمون همه معدل های سال قبلیمون بالای۱۹ هست ولی معلم ها خیلی سخت می گیرن شاید بخاطر همینه ولی باز در مورد رشته ها تحقیق و اطمینان حاصل کن بعد رشته وردار

  3. ناشناس

   همه رشته ها سختی خودشونو دارن هیچ رشته ای آسون نیست ولی به نظر من رشته خوبیه اگه بهش علاقه داشته باشی‌.!

 78. N

  خوب

 79. ناشناس

  خیلیییییی خوب بود ممنون

 80. ناشناس

  ممنون

 81. ناشناس

  🙏🏻💛

 82. ناشناس

  سلام بسیار عالی و جامع بود .با تشکر

 83. دامون

  واقعا عالی بود جزو بهترین سوال های که تا حالا طرح شده هستش🙂👏

 84. ناشناس

  عالییی🤭🤍

 85. Sh_dow__86||

  عالی بود مرصی🤍👐🏽

 86. M.Z

  عالیییییی😍👍

 87. سلام هستم .

  میتونم بگم سوااات معرکه بود.🙏🌈🥰

 88. Hadis

  خیلی کمکم کرد

  عالی بود ممنون❤🌻

 89. Zehi

  عالی بود
  ولی چرا دبیر ما فقط ۱۶ تا سوال داده برای این درس😂💋

  1. مسافری از گذشته

   دبیر ما نیز همینگونه استD:

 90. DL

  چطوری از یک درس ۳۶ تا سوال در آوردین اگه اینطور باشه اخر سال ۷۰۰تاسوال باید بخونی😂

 91. &&&

  عالی بود ممنون از لطفتون 👏👏👏👏👏👏👏

 92. عباس

  احسنترررر

 93. ناشناس

  من فنی حرفه ایی هستم میتونم با خوندن این سوال ها امتحان جغرافیا حسابداری رو پاس کنم؟آخه تازه تغییر رشته دادم و کتاب ندارم.

 94. Liya

  عالیه

 95. زهرا محمودی

  سلام چرا سوالات اینقدر زیادن

  1. Rosa

   کمه که!😐

 96. ناشناس

  واقعا خوب بود سر جلسه امتحان با گوشی نوشتم عالیییییی😆❤️😆

 97. ناشناس

  سوالات واضح و دقیق و عالی بودن
  تشکر🌹👏

 98. کیم سو اون

  ،،:/

 99. ناشناس

  سلام امکانش هست به صورت پی دی اف هم قرار بدین
  تشکر.

 100. سینا

  خیلی زیاده

 101. ایلیا

  ممنون

 102. ا

  بابا این همه سوال چه خبره معلم ما از این درس ۱۰ سوال گفته واقعا نمیدونم این سوالات رو از کجا اوردین

 103. فاطمه

  سلام
  ممنون از سایت خوبتون واقعا عالیه 💜

 104. علیرضا

  جامع و عالی

  ممنون❤️🌹

  خدا کنه استادمون تو جغرافی دیگه تبدیل واحد نده😂😂😂😂

  خیلی خوبه استاد فیزیک و جغرافی یکی باشه نه؟!😂😂😂

 105. &Amin&

  معلم ما اصلا سوال نداد منم با این سوالا زدم دهنش عالی بود واقعا🙏❤️

 106. مهران

  عالی 🤭

 107. ابوالفضل پورطالبی دهم کامپیوتر

  واقعا عالی💝.
  سازنده خسته نباشید

 108. ناشناس

  خیلی جالبه هیچکدومش سوالات معلم ما نیست😐😂
  ولی واقعا کمکم کرد ❤

 109. رقیه

  عالی بود

 110. ناشناس

  عالی بود مرسی ولی یاد نگرفتم

  1. ناشناس

   خسته نباشی😂

 111. ح‌ــــــنان

  واقعاعالی..✓
  خیلی ممنون بابت تلاش وکمک شما..🌸🌱

 112. ناشناس

  خیلی خوب خیلی ممنون از ترسیم کنندش

 113. 👭🏻H_R👭🏻❤

  عالی بود

 114. ناشناس

  عالی بود

 115. علی

  خوب

 116. nino

  خوب بود

 117. KASRA

  بهتر از این سوالات تو سایت های دیگه نیست.
  عاللیییی گل قالی👌👌👌👌👌👌👍👍👍🌷🌹

 118. امیر

  سلا بسیار سوالات دقیق و خوبی است. همین ها رو که خوندم نمرم 19 شد هر وقت معتمم درس یداد من همون روز همون درس رو میخوندم.