در این نوشته با سوالات متن درس دوم فلسفه یازدهم همراه شما یازدهمی های رشته انسانی هستیم

فلسفه از مهم ترین دروس علوم انسانی به شمار می روند و برای فهم بهتر و بیشتر آن نیازمند تامل و تعمق و تلاشی مضاعف است.

 تلاش شده به آن دسته از سوالات فعالیت ها و تمارین کتاب که مهم تر است در جزوه پاسخ داده شود.

سوالات متن درس دوم فلسفه یازدهم

 1.دو بخش اصلی و ریشه ای فلسفه را نام ببرید.

هستی شناسی و معرفت شناسی

2. هستی شناسی را با مثال تعریف کنید.

هستی شناسی درباره قوانین و احکام کلی و عام حاکم بر هستی و وجود بحث می کند برای مثال آیا پدیده ها می توانند به اختیار خود موجود شوند؟

3. معرفت شناسی را تعریف کنید و مثال بزنید.

معرفت شناسی توانایی انسان در شناخت هستی را مورد مطالعه قرار می دهد برای مثال آیا درک واقعیات هستی امکان پذیر است؟

4. مقصود از شاخه های فلسفه چیست؟

آن دسته از دانش های فلسفی هستند که قوانین بنیادی وجود شناسی و معرفت شناسی را به محدوده های خاص منتقل می سازند و قوانین بنیادی آن محدوده از وجود را بیان می کنند.

5. فلسفه ی مضاف را با مثال تعریف کنید.

هر یک از شاخه های فلسفه را فلسفه مضاف می نامند زیرا کلمه فلسفه به آن دانش یا موضوع خاص اضافه شده است مثلا فلسفه اخلاق، فلسفه فیزیک یا دین …

6. دیدگاه مکتب اصالت فردی در فلسفه علوم اجتماعی را توضیح دهید.

معتقدند جامعه از مجموعه ای از افراد تشکیل شده است و منافع و مصلحت افراد را بر منافع جامعه مقدم دانسته و در برنامه ریزی های فرهنگی ، اقتصادی و … بیشتر به منافع و رشد فرد توجه دارند و در سیاست معتقد به لیبرالیسم هستند.

7. دیدگاه و نظر پیروان اصالت جامعه در فلسفه علوم اجتماعی را بیان کنید.

از نظر آنان افراد جامعه نقش و هویت مستقلی ندارند و افکار و تصمیم های آنان تابع شرایط اجتماعی است، بنابراین برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و … سمت و سویی اجتماعی دارد و منافع جمعی را در اولویت قرار می دهند و در سیاست معتقد به سوسیالیسم هستند.

8. نام فلسفه ی مضاف هر یک از گزاره های زیر را بنویسید.

1. انسان مدنی بالطبع است و ذاتا به زندگی اجتماعی گرایش دارد. ( فلسفه علوم اجتماعی)

2. زندگی را با امید به آینده بنا کن زیرا جهان طراح دقیقی دارد ( فلسفه انسان شناسی )

3. اساس حکومت و سیاست را قدرت تشکیل می دهد ( فلسفه سیاست)

4. تاریخ انسان از قانونمندی خاصی پیروی می کند ( فلسفه تاریخ )

5. برخی از فضائل اخلاقی ذات ارزشمند هستند ( فلسفه اخلاق)

6. انسان دارای دو بعد مادی و مجرد است ( فلسفه انسان شناسی)

7. دینداری یک امر ذاتی و فطری است ( فلسفه دین)

8. آیا اصالت با فرد است یا جامعه؟ ( فلسفه علوم اجتماعی)

9. کدام یک از گزاره های زیر مربوط به هستی شناسی و کدام یک مربوط به معرفت شناسی است؟

هستی یک وجود بی انتهاست و حد و مرزی ندارد ( هستی شناسی )

2. درک واقعیات هستی امکان پذیر است ( معرفت شناسی 

3-قانون علیت در سراسر عالم جاری و ساری است ( هستی شناسی)

4. راه های مختلفی برای شناخت جهان وجود دارد ( معرفت شناسی )

5. موجودات جهان به دو دسته زوال پذیر و زوال ناپذیر تقسیم می شوند ( هستی شناسی )

6. وجود بر دو قسم مادی و مجرد است ( هستی شناسی)

10. مشخص کنید هر یک از موارد زیر در کدام حوزه قرار می گیرند؟

الف) زوال پذیری موجودات ( هستی شناسی )

ب) فلسفه دین ( فلسفه مضاف )

ج) علم اقتصاد ( دانش خاص )

د) امکان شناخت ( معرفت شناسی )

نکات مهم درس دوم فلسفه یازدهم

1.دانش فلسفه دارای یک بخش اصلی و تعدادی بخش های فرعی است.

2. بخش اصلی فلسفه به منزله ریشه و اساس و بخش های فرعی در حکم شاخه ها و ستون های فلسفه هستند.

3. بخش اصلی و ریشه ای فلسفه به دنبال بررسی اصل و حقیقت وجود و مسائل پیرامون آنست

4. مبانی و زیربناهای علوم در فلسفه های مضاف قرار دارند ، اساس و شالوده نظریات در علوم از فلسفه مضاف آن علم گرفته می شود.

5. مکتب اصالت فرد در سیاست معتقد به لیبرالیسم هستند که تامین کننده ی آزادی های فردی است.

6. مکتب اصالت جامعه در سیاست پیرو سوسیالیسم هستند که تامین کننده منافع جمعی است.

7. دیدگاه سومی در فلسفه علوم اجتماعی وجود دارد که همزمان به اصالت فرد و جامعه با هم معتقدند.

8. مالکیت خصوصی، آزادی ، سرمایه داری و مدارس خصوصی از جمله مفاهیمی هستند که متاثر از مکتب اصالت فرد ( لیبرالیسم ) می باشند.

9. عدالت، مدارس دولتی ، تعاونی های اقتصادی و بیمه های فراگیر برگرفته از مکتب اصالت جامعه سوسیالیسم) است.

تهیه کننده سوالات متن درس دوم فلسفه یازدهم: جناب آقای یعقوب ابابکری

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن فلسفه یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.