سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم انسانی


haladars آبان 2, 1400 دقیقه مطالعه
سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم انسانی

در این نوشته با سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم همراه شما انسانی های یازدهمی هستیم. کامل ترین و جامعه ترین سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم انسانی با 68 سوال در ادامه مطلب مشاهده کنید.

سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم

1 -چه موضوعات وپرسش هایی در علم روان شناسی می تواند مطرح باشد؟

پاسخ: چگونه یادمی گیریم؟علل فراموشی چیست؟ چگونه می توانیم حافظه خودراتقویت کنیم؟ علل عدم تمرکز وحواس پرتی چیست؟علل استرس،پرخاشگری،کاهش اعتمادبه نفس،بدشکل پنداری،توهم،بی نظمی،بی انگیزگی،اختالالت مختلف ذهنی وروانی،….چیست؟

2 -چه عواملی می تواند درموفقیت افراددرتخصص ورشته شغلی شان موثرباشد؟

پاسخ:چگونگی مطالعه،میل به پیشرفت،ویژگی های شخصیتی،قدرت اراده وسخت کوشی،سبک زندگی وتربیتی والدین،نظم درامور،عالقه به کار،برنامه ریزی،شرایط محیطی وسازمانی،امنیت روانی و….

3 -تفاوت پاسخ های علم روان شناسی با پاسخ های عامیانه نسبت به پرسش های روان شناسانه چیست؟

پاسخ:پاسخ های علمی توسط متخصصین با روش های دقیق،منظم،هدفمند،قابل تکرار،باقاعده وقابل سنجش به دست می آیند.

4 -منظورنماد در علوم مختلف چیست؟

پاسخ: پدیده ای که به کمک آن پیام ومفهومی را انتقال می دهیم مثال وقتی می گوییم بیماریعنی کسی که علائم حیاتی او ازتعادل خارج شده است.واژه بیمار یک نماد است وبرداشت ما ازحالات وویژگی های یک شخص بیمارمیشود 

5 -سلسله مراتب گزاره های علمی چگونه است؟

پاسخ: 1-مسئله 2 -فرضیه 3 -اصول یاقوانین 4 -نظریه

6 -فرضیه را تعریف کنید:

پاسخ: جمله ای خبری درپاسخ به پرسش، به صورت خردمندانه ومبتنی بردانش وتجربه که میزان صحت یاعدم صحت آن نامشخص است.

7 -رابطه بین مسئله وفرضیه چگونه است؟

پاسخ:رابطه ای دوسویه است یعنی ازیک سوفرضیه پاسخی است درخصوص مسئله طرح شده وازسوی دیگرخودممکن است سوالات ومسایل جدیدی را به وجودآورد.

8 -درچه صورتی فرضیه به قانون تبدیل می شود؟

پاسخ: درصورتی که فر ضیه ها درجریان پژوهش تاییدشوند.

9 -نظریه چیست؟نظریه ها رابرچه اساسی می سنجند؟

پاسخ : مجموعه ای ازقوانین علمی مرتبط باهم یک نظریه را به وجودمی آورند.نظریه های علوم تجربی رابراساس سودمندی وکاربردپذیری می سنجند.

10 -نظریه ها درچه سطوحی وجود دارند؟

پاسخ: دوسطح:1 -سطح صوری:ساختارظاهری ونحوه نگارش نظریه

2 -سطح تجربی:جنبه تجربه پذیری،پژوهش پذیری ونتایجی که به دست آمده است.

11 -هدف علم روان شناسی چیست؟

پاسخ: توصیف،تبیین،پیش بینی وکنترل رفتاروفرایندهای ذهنی انسان

12 -منظور از توصیف درعلوم تجربی چیست؟

پاسخ:بیان دقیق و روشن ویژگی های مفهوم مورد نظر درجریان پژوهش)بیان خصوصیات وچیستی مفاهیم و واژه های به کار رفته درفرایندپژوهش)

13 -تبیین موضوع درعلم روان شناسی به چه معنایی است؟

پاسخ: یافتن چرایی ودلایل ایجادیک پدیده روان شناختی(یافتن عوامل موثر در بروز یک پدیده)

همچنین ببینید:  پاورپوینت جغرافیا یازدهم

14 -رسیدن به پیش بینی وکنترل یک پدیده به چه عاملی بستگی دارد؟

پاسخ:به چگونگی توصیف وتبیین پدیده مورد مطالعه بستگی دارد.

15 -چرا روان شناسی در توصیف و تبیین پدیده ها، نسبت به سایرعلوم تجربی با دشواری های بیشتری روبه رو است؟
پاسخ : پدیده های روان شناختی تحت تاثیرعلل مختلفی قراردارندوموضوع مورد مطالعه این علم انسان است که پیچیده ترین موضوعات به حساب می آید.

16 -هدف نهایی همه علوم تجربی چیست؟

پاسخ : پیش بینی وکنترل پدیده های موردبررسی

17 -کدامیک ازجملات زیرتوصیف وکدامیک تبیین هستند؟

الف)جریان رسیدن به هدف یک فراینداست.

ب)تقسیم یک تخمک به دوجنین موجب شکل گیری دوقلوهای همسان می شود.

ج)دوقلوهای همسان ویژگی های وراثتی  یکسان دارند.

د)تغییرات درونی محرک ها وجذابیت آنها باعث ایجادتمرکز می شوند. 

پاسخ: الف:توصیف ب:تبیین ج:توصیف د: تبیین

18 -چرا پیش بینی وکنترل پدیده های روان شناختی دشوارتر ازمفاهیم فیزیکی است؟

پاسخ: چون پدیده های روان شناختی نسبت به پدیده های فیزیکی از توصیف،تبیین وشفافیت کمتری برخوردارند.

19 -برای رسیدن به شناخت ازچه منابعی استفاده می شود؟

پاسخ : 1 -استفاده ازدیدگاه صاحب نظران (افرادمتخصص وباتجربه دراین زمینه )

 2 -استفاده از روش های شهودی(فراحسی وعرفانی که قابل تعمیم نیست وجنبه شخصی وموردی دارد.)

3 -استفاده از روش های استدالل ومنطق (خرد)

4-استفاده ازروش های علمی ،تجربی (عینی،دقیق،قابل تکرار،قابل اندازه گیری)هستند.

20 -اشتباه برخی از دانشمندان علوم تجربی در منابع کسب شناخت چیست ؟

پاسخ: چون برخی ازپدیده ها را نمی توانند از طریق روش علمی بررسی کنند به انکار وجود این پدیده ها می پردازند.مثال پدیده های روح ،وحی،رویاهای صادقه و…توسط  برخی ازآنها انکار می شوند.

21-نوع منابع شناختی افراد زیر رامشخص سازید:

الف)وقتی فردازطریق الهام روحی فرضیه ای درخصوص یک پدیده می سازد.

ب)وقتی برمبنای پیشینه قدما فرضیه ای ساخته می شود .

ج)وقتی فرد براساس برداشت عقلی به تنظیم یک فرضیه وپاسخ می پردازد.

د)وقتی فرددریک جامعه آماری به جمع آوری وتحلیل اطالعات می پردازد.

پاسخ:
الف)روش شهودی وفراحسی

ب)روش استنادبه دیدگاه صاحب نظران

ج)روش استدلال منطقی وخرد

د) روش علمی

22-کاربردی ترین تعریف روش علمی چیست؟

پاسخ: فرایندجستجوی باقاعده ونظام داربرای مشخص کردن یک موقعیت نامعین


23-منظور از فرایند درتعریف روش علمی چیست؟

پاسخ:جریان رسیدن به هدف ومراحلی که ازابتدا تا انتها دراین خصوص انجام می شود. 

24-چه تفاوتی بین یک دانشمندبا یک فردعادی در مواجهه با یک مسئله وجوددارد؟

پاسخ :مواجهه یک دانشمندبا یک مسئله هدف مند،باقاعده وروش،منظم ومرحله دار است.

25-منظور از واژه موقعیت نامعین در تعریف روش علمی چیست؟

پاسخ:موقعیت هایی که مبهم هستند وپژوهشگر با انجام روش علمی درصدد روشن ساختن وشفاف سازی آن است تا ابهامات زدوده شوند.

26 -منظور از تعریف عملیاتی درروش های علمی چیست؟ مثال بزنید.

پاسخ:متغییرهای به کاررفته درفرضیه ها وفرایندجستجوی علمی به طوردقیق وبه دور ابهام بیان شوندمثال اگر درپژوهشی مفروض شود: بین پایگاه اقتصادی افرادوگرایش به پرخاشگری  درنوجوانان رابطه وجوددارد،باید مشخص شود که منظور از پایگاه اقتصادی دقیقا چیست.چه نوع رفتارهایی پرخاشگری محسوب می شوندوکدام دامنه سنی نوجوان نامیده می شود.

27 -چرا در روش های علمی نیازمندتعریف عملیاتی هستیم ؟

پاسخ:چون ازطریق تعریف عملیاتی اندازه گیری متغییرها باسهولت ودقیق ترانجام می شوند.

28 -کدام نوع از واژه ها آسان تر تعریف عملیاتی می شوندوکدام نوع با دشواری بیشتری روبه روهستند؟

پاسخ: واژه هایی که جنبه مادی وطبیعی دارند دقیق تر وجزیی ترتعریف می شوند تا واژهایی که جنبه انسانی ،اجتماعی وروانی دارند. مثال تعریف اتم،سلول وکلسترول ساده ترازتعریف واژه هایی همچون فرهنگ ،بحران هویت واضطراب است.

29 -منظور از واژه متغییر درروش های علمی چیست؟

پاسخ:خصوصیت وصفتی که نسبی است وازموقعیتی به موقعیت دیگر تفاوت دارد.مثال سن یک متغییر است که از فردی به فرد دیگر و از زمان ومکانی به زمان ومکان دیگر متفاوت است.

30 -چرا در روان شناسی نظریه های مختلفی ارایه می شود؟

پاسخ:چون دانشمندان این علم از زوایای گوناگونی به موضوعات روان شناسی می نگرند.

31 -اکثر روان شناسان روان شناسی را در آغاز قرن بیستم چگونه تعریف می کردند؟

پاسخ : علم مطالعه زندگی روانی ،ذهن وهوشیاری 

همچنین ببینید:  پاورپوینت انسان و محیط زیست یازدهم

32 -جامع ترین تعریف روان شناسی رابنویسید:

پاسخ: علم مطالعه رفتاروفرایندهای ذهنی(شناخت)

33 -رفتارچیست؟

پاسخ: هرنوع فعالیت موردمشاهده جاندار

34 -علم روان شناسی درصدد پاسخ گویی به سؤالاتی چه موضوعاتی است؟

موضوعاتی مانند حافظه، یادگیری، رشد ذهنی، ترس، عاطفه، عالقه، انگیزه، تعارض و عوامل مؤثر در ارتباط با این ها.

35-علم چیست؟

دانش های قابل اثبات، قابل سنجش و قابل انتقال و تجربه که به صورت دقیق انجام می شود.

36 -منظور از باور های غیر علمی چیست؟

باور هایی که از مالک های علمی برخوردار نیست.

37-شیوه و روش علمی چیست؟

فرایند جست و جوی منظم برای شناخت یک موقعیت نا معین.

38 -نظریه ها چگونه به وجود می آیند؟و چه ویژگی هایی دارند؟

ابتدا مسئله و موضوعی طرح می شود سپس در پاسخ به مشکل فرضیه ساخته می شود و پس از اثبات فرضیه ها قانون درست می شود و در پایان از جمع چند اصل و قانون نظریه درست می شود و هر نظریه باید سودمند و کاربرد پذیر باشد.

39-هدف اصلی علم روان شناسی چیست؟

توصیف – تبیین – کنترل و پیش بینی رفتار انسان.

40 -منظور از تبیین در علم روان شناسی چیست؟

وقتی مهم ترین علل بروز یک پدیده وچراییِ به وجودآمدن آن بررسی شود تبیین انجام می شود.

 شما در حال مشاهده سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم می باشید.

41 -مهم ترین دلایل دشواری علم روان شناسی چیست؟

1 -گسترس و تنوع موضوعات آن

2 -همانند سایر علوم قابل پیش بینی و کنترل نیست

 3 -علل پیدایش پدیده های روانی بسیار پیچیده و به هم تنیده هستند.

42 -انواع نظریه ها از نظر سطح چگونه است؟

1 -نظریه های صوری که از نظر ساختار و نحوه ی نگارش مورد بررسی قرار می گیرند 

2 -نظریه هایی که از نظر تجربی و پژوهشی، قابل سنجش و اندازه گیری هستند.

43 -دلایل موفقیت افراد در زندگی چیست؟

میزان تالش – عالقه – نظم – انگیزه – اراده – شخصیت و….

44 -علم روان شناسی را تعریف کنید؟

علم مطالعه ی رفتار و فرایند های ذهنی که به شناخت می رسند.

45 -احساس، ادراک، توجه، حافظه، تفکر و شناخت را تعریف کنید؟


الف)احساس تحریک گیرنده ی حسی

ب) ادراک درک و فهم احساس

ج)توجه انتخاب یک محرک احساس شده

د)حافظه توانایی نگه داری اطلاعات

ه) تفکر فرایند بازنمایی اطالعات حافظه(برقراری رابطه بین اطلاعات)

و)شناخت مجموع ادراک.توجه.حافظه وتفکر 

46 -شناخت عالی را تعریف کنید.

فرد با استفاده از انواع تفکر به شناختی می رسد که شناخت عالی است مانند یک قاضی که با توجه کلیه دریافت ها،تحلیل ها می تواندبه شناختی برسد که براساس آن می تواند حکمی صادرکند.

47 -منظور از پردازش اطلاعات چیست؟

اطلاعات به گونه ای در کنار هم قرار گیرند که به فهم منجر شود.

48 -پردازش ادراکی و مفهومی چیست؟

ادراکی: دریافت ویژگی های ظاهری و حسیِ محرک

مفهومی: هرگاه به ویژگی های مشترک محرک ها دست یابیم به پردازش مفهومی رسیده ایم.

49-هر یک از متفکران اسلامی زیر درباره ی کدام مباحث روان شناسی به طرح دیدگاه پرداخته اند؟

جاحظ به معرفی ابزار شناخت(عقل، حس، شهود) می پردازد.

ابن سحنون به معرفی اهداف آموزشی و وظایف معلم می پردازد.

کندی به معرفی نفس و شیوه های آن می پردازد(به شیوه ارسطو).

فارابی به تأثیر متقابل فطرت و آموزش می پردازد و علوم را هماهنگ می کند.

ابن سینا به معرفی ادراک حسی، شناخت عقلی، تفاوت های فرد، استعداد، خود شناسی، آموزش و تشویق می پردازد.

50-تعدادی از سایر مشاهیر که درباره ی نفس و شناخت نظرداشته اند را نام ببرید.

سعدی، مولوی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن خلدون.

51-منظور از تعریف عملیاتی چیست؟

در هر روش علمی پژوهشگر باید متغیرهای به کار رفته در فرضیه را به طور دقیق تعریف کند تا با سهولت بیشتری قابل اندازه گیری باشد. مثال در فرضیه ی پرخاشگری جوانان موجب کاهش اعتماد به نفس آنها می شود باید دقیقا تعریف کنیم که کدام گروه سنی جزء جوانان هستند، کدام رفتار پرخاشگرانه حساب می شود و اعتماد به نفس چه ویزگی هایی دارد.

52-دیدگاه قرآن درباره ی حیات انسان و عامل تغییر چیست؟

حیات دنیوی و حیات اخروی که آرامش حقیقی در آخرت است و عامل تغییر خود انسان است.

53-اولین آزمایشگاه روان شناسی توسط چه کسی، کجا و چه زمانی تأسیس شد؟

توسط ویلهلم وونت آلمانی در قرن19

54 -از نظر پژوهشگران اسالمی درباره ی نفس انسان چه نتیجه ای گرفته می شود؟

بیشتر این تحقیقات جنبه ی صوری نظریه پردازی است و از جنبه ی تجربی و پژوهشی دقیق بهره مند نیست.

55 -مغز انسان به چند ناحیه تقسیم می شود و هر کدام چه وظایفی برعهده دارد؟


مغز پیشین در فرایند ذهنی، رفتاری و حافظه اثر دارد.


مغز میانی هماهنگی بین اعضای بدن، خواب و توازن شنوایی را برعهده دارد.


مغزپسین در زمینه ی اطلاعات دیداری وحرکات حسی مربوط به آن فعالیت می کند وتوازن حرکتی وبینایی وحسی رابه عهده دارد.

56-هر یک از بخش های زیر به چه فعالیتی می پردازد؟


لیمبیک به حافظه، انگیزه، هیجان می پردازد.


تالاموس اطلاعات حسی را رِله می کند و به قشر مخ می رساند.


هیپوتالاموس رفتارهای حیاتی انسان مانند تغذیه، جنگیدن، جفت گیری، فرار کردن و….


بصل النخاع به کنترل فعالیت قلب، هضم، بلعیدن و تنفس می پردازد.


قشر مخ به تفکر و فرایند های شناختی می پردازد.


پل مغزی ارتباط بین اعضای بدن را فراهم می کند.

57 -نیم کره های چپ و راست مغر هر کدام چه نوع فعالیت هایی را انجام می دهند؟

نیم کره ی راست به دانش معنایی انسان می پردازد و نیم کره های چپ به زبان آموزی می پردازد.

58 -انواع سکته چیست؟

1 -سکته ی کم خونی که ناشی از بافت های چربی در رگ هاست

2 -پارگی رگ های خونی که ناشی از جداره ی رگ هاست. 

59 -اثرات آسیب های مغزی چیست؟

1 -اختلال درشناخت

2 -اختلال عروقی

3 -تومر مغزی(نئوپالسم)

61 -چهار قطعه ی قشر مخ را نام ببرید و بگویید هر کدام به چه فعالیتی می پردازد؟

آهیانه(مالج) پردازش حرکات پس سری پردازش حرکات دیدنی پیشانی پردازش تفکر(ادراک، حافظه، توجه) گیجگاهی پردازش اطالعات شنیداری

61 -روش جمع آوری اطلاعات در روان شناسی را نام ببرید.

مشاهده – مصاحبه – پرسشنامه – آزمون.

62 -روش مشاهده چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

1 -دقیق و دور از پیش داوری باشد

2 -در محیط آزمایشگاهی صورت بگیرد

3 -از مشاهده در رفتار حیوانات و انسان ها استفاده می شود.

63 -ویژگی های پرسشنامه چیست؟

1 -دقیق و معتبر باشد

2 -به صورت نمره گذاری باشد

3 -با پاسخ های آن با احتیاط رفتار شود.

64 -در چه صورتی از مصاحبه استفاده می شود؟

بعضی از موضوعات را نمی توان از قبل برای مشاهده تعیین کرد و باید در جریان مصاحبه به آن رسید یا بعضی از موضوعات را نمی توان با پرسشنامه مطالعه کرد

65 -انواع مصاحبه را توضیح دهید.

1 -مصاحبه ی ساختار یافته و نظام دار که مصاحبه ای است که در آن سؤالات از پیش تعیین شده و شبیه پرسشنامه است. ولی اطالعات بیشتر نسبت به پرسشنامه به دست می آورد

 2 -مصاحبه ی بدون نظام یا بدون ساختار که فرد مصاحبه شونده را به سمت پاسخ های مورد نظر هدایت می کند و اطالعات عمیق اخذ می شود.

66 -آزمون ها چه روش های هستند و چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

ابزاری هستند که به کمک آنها ویژگی های روانی و کیفی را به صورت کمّی و عدی در می آورد و فرایند های پیچیده ای دارد.
ویژگی ها:

1 -دقیقا چیزی را باید اندازه گیری کنند که برای آن ساخته شده

2 -در دفعات متعدد نمره و پاسخ یکسانی داشته باشند.

67 -تعدادی از مهم ترین شاخه ها و گرایش های روان شناسی را بنویسید.

روان شناسی تربیتی – بالینی – رشد و خانواده – کودک – ورزشی – اجتماعی.

68 -روان پزشک کیست؟

کسی که پس از دوره ی پزشکی در زمینه ی اختالالت روانی، تشخیص و درمان آن سه سال آموزش می بیند و دارو تجویز می کند

تهیه کننده سوالات متن فصل اول روان شناسی یازدهم : جناب آقای حمید رحیمی

برای مشاهده سایر دروس سوالات متن روان شناسی یازدهم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

7 دیدگاه
 1. سما

  عالیییی هستین

 2. نازنین

  عالی . خدا خیر دنبا و آخرت نصیبتون کنه

 3. ناشناس

  عالی. خدا خیر دنیا و آخرت نصیبتون کنه

 4. علی

  عالی🙂

 5. ناشناس

  ممنون عالی هستید

 6. ناشناس

  متاسفم براتون

 7. نفس

  خیلی ممنون ازتون عالی بود