معنی کلمات درس اتفاق ساده فارسی چهارم + کلمات هم خانواده، متضاد و سخت

در این نوشته با معنی کلمات درس اتفاق ساده فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس اتفاق ساده فارسی چهارم

معنی کلمات درس «اتّفاق ساده»، «دوست بچه های خوب» و «نگاه پنهان»:

واژهمعنیواژهمعنی
سطریک خط از نوشتهحسرت خوردنافسوس داشتن
حسرتاندوهشوقخوشحالی، شادی
حومهاطرافمختصرکم، کوتاه، گزیده
فراوانبسیارمثلمانند
گمانخیاللاشهجسد
سرایت کندمنتقل شودغلتیدغلت خورد
بی صداساکتصمیمییکدل، همدل
اندیشیدفکر کرداسرارجمع سِر، رازها
اکنونحالاشبنمژاله
از گوشه چشم نگاه کردنپنهانی نگاه کردن
حسرت خوردنآه و افسوس کردن، حسرت کشیدن
سطریک خط از یک نوشته
پاسبانینگهبانی، پاسداری، مراقبت

کلمات هم خانواده درس «اتّفاق ساده»، «دوست بچه های خوب» و «نگاه پنهان»:

مثل – مثال – امثالانتخاب – منتخب
تولد – متولدحفظ – حافظ – محفوظ
توصیف – وصفظلم – ظالم – مظلوم
مشوق – شوق – شوق – اشتیاق

کلمات متضاد درس «اتّفاق ساده»، «دوست بچه های خوب» و «نگاه پنهان»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
جنوبشمالخندیدگریه کرد
مختصرطولانیراضیناراضی
ناپسندپسندیدهزندهمرده
آخراولسادهسخت
پنهانآشکار 

کلمات سخت و املایی درس «اتّفاق ساده»، «دوست بچه های خوب» و «نگاه پنهان»:

محلهخرّمشاهمحل تولدحومه ی شهرمختصروضع خوب
عادتمتولدحضرتپهلویمتوجهپنهان
ناپسنداسرارشخص

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه