در این نوشته با معنی کلمات درس زندگی همین لحظه هاست فارسی هفتم همراه مشا هستیم.

معنی کلمات درس زندگی همین لحظه هاست فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
شتابسرعت، تندیهرگزهیچ وقت، اصلاً
گران بهاارزشمندتلف شدهنابود شده، هلاک شده
گوییانگار، مثل اینکه، گویانگرانناراحت، غمگین
حقیقیراستین، واقعی، اصلیتعیینمشخّص، معیّن
زیستنزندگی کردنفرصتوقت، مَجال
اثنامیان، بین، در میانِگورستانقبرستان
مزارقبر، آرامگاهمدّتزمان، وقت
حیاتزندگیحیرتتعجّب و شگفتی
قبورجمع قبر، گورهاصاحبان قبورمردگان
تجاوزاز حدّ چیزی گذشتنمنها می کنندکم می کنند
پیش خواندفرا خواند، صدا زدصفاپاکی
خفتنخوابیدنتفاوتفرق
حقیقیراستین، واقعیاعظمبزرگتر
قسمتِ اعظمقسمت بیشترموفّقپیروز
گوارادلپذیر، خوشمزهنظرنگاه، دید
دریابددرک کند، قدر بداندافکندنانداختن
افسوسحسرت، دریغشایستهسزاوار، لایق
دیدیروزیادخاطر، ذهن
فردادر اینجا آیندهفریادداد و بیداد
نامدهنیامده، آیندهحالیاکنون
قولگفته، سخناَلَکیبی خود، بیهوده
منهاکم کردنتقسیمقسمت کردن
قدرارزشگرانبهاارزشمند
مَدهیدندهیدمقصودمنظور، هدف
دائمهمیشه، هموارهدائماًبه طور همیشگی
کوششسعی، تلاشاضطرابنگرانی، ناراحتی
آرامآرامش، راحتیتفریحشادمانی
اوقاتجمعِ وقتتلف شدهنابود شده، هلاک شده
سبزهچمناعجابشگفتی، حیرت
مخصوصاًبویژه، بخصوصعبرتپند گرفتن
فرصتوقتِ مناسب، زمانتلف شدننابود شدن، هلاک شدن
عمارتبنا، ساختماندل شورهنگرانی
یک هوناگهان، یکدفعهبار و بندیلاسباب و اثاثیۀ سفر
قوم و خویشفامیلعازمرهسپار، روانه
یک دَمیک لحظهتک و دوتکاپو، تلاش
دم بازارابتدای بازارگلدستهمناره
شوفررانندههوهوصدای باد
قامتقدرعناخوش اندام
کلّه کشیدنسَرَک کشیدنبیتوتهشب را در جایی ماندن
دَم دمای سحرنزدیک صبحکلافهناراحت و بی تاب
قراضهکهنهدیزینوعی آبگوشت
خوش نقش و نگارزیباانگارمثل اینکه
علّافبیکار، سرگردانعیالخانواده، همسر
جماعتگروه، دستهگوش زد کردنیادآوری کردن
صرفخرج کردن، مصرف کردن، به کار بردن
دقایقجمعِ دقیقه، در اینجا لحظه ها
ناشتاییصبحانه، آنچه پس از مدّتی غذا نخوردن، می خورند
حدودجمعِ حد (اندازه)، تقریباً، نزدیکِ
پوزخندخنده ای از روی تمسخر
اهالیجمعِ اهل، ساکنان جایی
غلّاتجمعِ غلّه، گندم، جو، برنج و
آهانبله، واژه ای برای تأیید سخنی یا کاری
تصدیقتأیید کردن درستی سخنی
حک کردنتراشیدن، خراش روی سنگ، در اینجا نوشتن روی سنگ/
حرامناروا، ممنوع، ناشایست، امری که به جا آوردنش گناه است
ساعاتجمعِ ساعت، در اینجا یعنی لحظه ها و وقت ها
مصاحبتهمصحبتی، همنشینی، دوستی
جزءبخشی از چیزی، جمعِ مکسّرِ آن «اجزا» است
تأمّلاندیشیدن، فکر کردن، درنگ
اندوهغم، غصّه، نگرانی، ناراحتی
نهج البلاغهنام کتابی که در آن سخنان و نوشته های حضرت علی (ع) آمده است؛ مطالب این کتاب را سیّد رضی گردآوری کرده است؛ نهج البلاغه یعنی راه و روش زیبا سخن گفتن
معنی کلمات درس زندگی همین لحظه هاست فارسی هفتم

برچسب شده در: