در ای نوشته با کلمات متضاد درس 1 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

کلمات متضاد درس 1 فارسی چهارم

روشنایی : تاریکی

تیره : روشن

دشوار : آسان

بهتر : بدتر

داغ : سرد

نیکی : بدی

ناپدید : پیدا

بی حوصله : با حوصله

براق : کدر ، تیره

هست : نیست

نهان : آشکار

نخست : آخر

گرم : سرد

خواب : بیداری

شروع : پایان

سنگین : سبک

زیبا: زشت

نازک : کلفت

آهسته : سریع

چیره دست : نا وارد ، ناشی

متصل : منفصل ، جدا

دیدیم : ندیدیم

کلمات درس 1 فارسی چهارم

کلمات هم خانواده درس 1 فارسی چهارم

برچسب شده در: