در این نوشته با کلمات هم خانواده درس 1 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

کلمات هم خانواده درس 1 فارسی چهارم

صبح : صبحگاه ، صبحی

اطراف : طرف ، طرفی

طبیعت : طبیعی ، طبایع

معرفت : معروف ، تعریف

روشن : روشنایی ، روشنی

تصویر : تصاویر، مصور

نقاش : نقش ، نقشه

مهاجر : مهاجرت ، هاجر

انتظار : منتظر، نظر

پهن : پهنا ، پهناور

منظره : ناظر، نظر

مزارع : مزرعه ، زراعت

تصمیم : مصمم ، تصمیمی

سطح : مسطح ، سطوح

زینت : تزیین ، تزیینات

هوش : هوشیار ، هوشمند

اثر : تاثیر، مؤثر

هنرمند : هنر ، هنرنمای

قشر : اقشار ، قشری

ضخیم : ضخامت

جوی : جوینده ، جویا

نخست: نخستین ، نخستی

معنی کلمات درس 1 فارسی چهارم

کلمات متضاد درس 1 فارسی چهارم

برچسب شده در: