در این نوشته با جواب باهم بیندیشیم صفحه 27 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب باهم بیندیشیم صفحه 27 شیمی یازدهم

در شکل زیر فرایند استخراج  فلز از طبیعت و برگشت آن به طبیعت نشان داده شده است.

جواب باهم بیندیشیم صفحه 27 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه 27 شیمی یازدهم

با توجه به آن، پاسخ پرسش‌های زیر را بیابید.

الف) آیا آهنگ مصرف و استخراج فلز با آهنگ برگشت فلز به طبیعت به شکل سنگ معدن یکسان است؟ توضیح دهید.

خیر، آهنگ مصرف و استخراج فلز بسیار سریع‌تر از آهنگ برگشت فلز به طبیعت است. زیرا آهنگ تبدیل فلز به زنگ فلز و خوردگی و تبدیل به سنگ معدن در شرایط معمولی بسیار آهسته رخ می‌دهد.

ب) فلزها منابع تجدید پذیرند یا تجدید ناپذیر؟ چرا؟

تجدیدناپذیرند، زیرا آهنگ خوردگی و تبدیل به سنگ معدن آهسته بوده و هزاران سال به طول می‌انجامد و به طور معمول فلزات را تجدید‌ناپذیر می‌دانیم.

پ) دربارۀ شکل صفحۀ بعد گفت‌وگو و مشخص کنید کدام عبارت‌ها درست و کدام‌ها نادرست‌اند. چرا؟

جمله‌ی اول: درست، زیرا به هنگام تولید اولیه فلز آهن مقدار زیادی کربن به مصرف می‌رسد، مطابق واکنش زیر:

image 201

جمله‌ی دوم: درست، افزایش کربن‌دی‌اکسید که یک گاز گلخانه‌ای است، سبب افزایش دمای زمین می‌شود و با بازیافت فلزها می‌توان از افزایش دمای زمین جلوگیری کرد.

جمله‌ی سوم: نادرست باکاهش استخراج و کاهش ورود مواد زائد و پسماند شیمیایی ، محیط زیست کمتر آسیب می بیند درنتیجه گونه های زیستی حفظ می شوند.

جمله‌ی چهارم: درست، یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه‌ی پایدار، ملاحظات زیست محیطی است، با بازیافت، محیط زیست به میزان بیشتری حفاظت می‌شود.

سایر صفحات گام به گام شیمی یازدهم