در این نوشته با معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم درس زنگ آفرینش همراه شما هستیم.

معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

صبح یک روز نوبهاری بود روزی از روزهای اول سال
بچه ها در کلاس جنگل سبز جمع بودند دورهم خوشحال

معنی: صبح یکی از روزهای نوبهاری اول سال ، بچه ها در کلاس جنگل سبز جمع شده بودند و در کنار هم خوشحال بودند 
نکته ها: آرایه تشبیه در « کلاس جنگل سبز » / بیت اول آرایه تکرار در کلمۀ « روز» /مراعات نظیر در کلمات : صبح ، روز ،
نوبهار ، سال

بچه ها گرم گفتگو بودند بازهم در کلاس غوغا بود
هریکی برگ کوچکی در دست باز انگار زنگ انشا بود

معنی: بچه ها مشـغول گفتگو بودند و باز در کلاس شـوری برپا بود و هر یک از بچه ها برگی در د سـت دا شـتند و باز مثل اینکه زنگ
درس انشا داشتند .

تا معلم ز گرد راه رسید گفت با چهرهای پر از خنده
باز موضوع تازهای داریم « آرزوی شما در آینده »

تا اینکه معلم از راه وارد شد و با چهرهای خندان گفت بازهم موضوع جدیدی برای انشا داریم ، و آن این است « آرزوی شما
در آینده »
از گرد راه رسیدن : کنایه از وارد شدن کسی 

شبنم از روی برگ گل برخاست گفت : میخواهم آفتاب شوم
ذرّه ذرّه به آسمان بروم ابر باشم ، دوباره آب شوم

معنی:
شـبنم،از روی برگ گل بلند شـد ، و گفت من میخواهم آفتاب ب شـوم ذره ذره به آ سـمان بروم و به ابر تبدیل شـوم و دوباره به آب
تبدیل شوم.

نکته ها:
آرایه تشخیص (شبنم، حرف میزند و آرزوی خود را میگوید) / مراعات نظیر در کلمات « آسمان » ، « ابر» ، « آب» ، آفتاب

دانه آرام بر زمین غلتید رفت و انشای کوچکش را خواند
گفت باغی بزرگ خواهم شد تا ابد سبز سبز خواهم ماند

دانه به آرامی روی زمین غلتید و انشای خودش را خواند، او گفت«آرزو دارم باغی بزرگ بشوم و همیشه سرسبز و تازه بمانم. 
نکته ها :
آرایه تشخیص دارد ، ( دانه انشا میخواند و کار مخصوص انسان را انجام میدهد)

غنچه هم گفت گر چه دلتنگم مثل لبخند بازخواهم شد
با نسیم بهـــار و بلبـــل باغ گرم راز و نیاز خواهم شد 

غنچه هم گفت اگرچه دلتنگم ولی روزی مثل لبخند شـکوفا خواهم شـد و با نسـیم بهار و بلبل باغ مشـغول راز و نیاز خواهم
شد .
نکات مهم :
آرایۀ تشخیص( غنچه حرف میزند ..)/ مراعات نظیر،( نسیم ، بهار ، بلبل ، باغ ، غنچه ، لبخند) /
تشبیه( مثل لبخند باز شدن )/ دلتنگ بودن : کنایه از غمگین و ناراحت بودن

جوجه گنجشک گفت : میخواهم فارغ از سنگ بچه ها باشم
روی هر شاخه جیک جیک کنم در دل آســـــمان رها باشم

جوجه پرستو گفت : ای کاش من همراه باد به سفر بروم و تا افق های دور پرواز کنم و باز مژده رسان آمدن بهار باشم .

تشخیص ( حرف زدن جوجه ) / مراعات نظیر « پرستو » ، کوچ، افق ، باد

جوجه کوچک پرستو گفت : کاش با باد رهسپار شوم
تا افق های دور کوچ کنم باز پیغمبر بهار شوم

جوجه پرستو گفت : ای کاش من همراه باد به سفر بروم و تا افقهای دورپرواز کنم و باز مژدهرسان آمدن بهار باشم . 

تشخیص ( حرف زدن جوجه ) / مراعات نظیر « پرستو » ، کوچ، افق ، باد 

جوجه های کبوتران گفتند : کاش میشد کنار هم باشیم
توی گلدسته های یک گنبد روز و شب زائر حرم باشیم

جوجه های کبوتران گفتند ایکاش ما هم کنار هم باشیم و در داخل گلدسته های یک گنبد یک حرم مقدس شب و روز را به زیارت و [ راز و نیاز] بگذرانیم . 
نکته ها :
آرایۀ تشخیص و مراعات نظیر (کبوتر ، گلدسته ، گنبد ، زائر ، حرم)/ تضاد : بین « روز» و« شب »

زنگ تفریح را که زنجره زد بازهم در کلاس غوغا شد
هر یک از بچه ها به سویی رفت و معلم دوباره تنها شد

وقتی زنجره زنگ را به صـدا درآورد بازهم شـوری در کلاس ایجاد شـد و هر یک از بچه ها به طرفی رفتند و معلم دوباره تنها 
شد .
تشخیص( زنجره زنگ تفریح میزند) / مراعات نظیر در کلمات زنگ تفریح و بچه ها و معلم و کلاس/ زنجره: نوعی حشره 
که از خودصدا تولید میکند ، سیر سیرک

با خودش زیر لب چنین میگفت : آرزوهایتان چه رنگین است
کاش روزی به کام خود برسید بچه ها آرزوی من این است

معلم با خودش اینچنین میگفت : چقدر آرزوهای شـما متفاوت و زیباسـت ایکاش روزی به آرزوی خودتان برسید ، آرزوی 
من هم این است که شما به آرزوی خود برسید .
نکته ها :
کام در اینجا به معنی آرزو/ بیت آخر 4 جمله دارد :
کاش روزی به کام خود برسید بچه ها آرزوی من این است .

تاریخ ادبیات درس اول فارسی هفتم

قیصر امین پور (1386-1338 هـ.ش.)
استاد دانشگاه و شاعر معاصر ، در خوزستان متولد شد ، ابتدا در رشته پزشکی و جامعه شناسی پذیرفته شد ولی هر دو را رها کرد و به
ادبیات روی آورد و در این رشته به درجه دکترا نایل شد . وی از شاعران موفق بعد از انقلاب اسلامی به حساب می آید .
از آثار او میتوان « در کوچۀ آفتاب » و « تنفس صبح » و « مثل چشمه، مثل رود » و « به قول پرستو» و « آینه های ناگهان » را نام برد .

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حرمداخل مکان زیارتیگرممشغول، سرگرم
غوغاآشوب و فریاد، همهمهانگارگویی
ذره ذرهکم کمابدجاودان
موضوعمطلبدل تنگناراحت، غمگین
فارغآسوده، راحتافقکرانه های آسمان
پیغمبرپیام آورگلدستهمناره
زائردیدار کنندهکامآرزو میل خواسته
غلتیداز پهلوی به پهلوی دیگر چرخید
گنبدسقف بزرگ که به شکل نیم کره است
زنجرهسیر سیرک نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند
معنی شعر زنگ آفرینش فارسی هفتم

برای مشاهده سایر مطالب گام به گام فارسی هفتم روی عبارت لینک دار کلیک کنید.