در این نوشته با جواب بررسی صفحه 46 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب بررسی صفحه 46 دین و زندگی دوازدهم

با توجه به اینکه ریا در مقابل اخلاص قرار می گیرد، بررسی کنید که هر یک از موارد زیر مصداق ریا قرار می گیرد یا مصداق اخلاص؟

1- حضور در نماز جماعت

این مسأله دو وجه دارد: اگر نیت فرد از حضور در نماز جماعت، جلب رضایت الهی و قرب به خدا باشد، نماز او مصداق اخلاص است. اما اگر به قصد موجه جلوه دادن خود و ظاهرسازی باشد، مصداق ریا است.

2- کمک به افراد نیازمند در حضور دیگران

اگر فرد به قصد جلب رضایت الهی به دگران کمک کند این کار مصداق اخلاص است و حتی علنی کردن کمک به دیگران لطمه ای به پاداش وی نمی زند، حتی اگر این علنی کمک کردن موجب تشویق و ترغیب دیگران به کمک به فرد نیازمند شود، بهتر هم هست. اما اگر فرد به قصد خودنمایی در حضور دیگران کمک کند، مصداق ریا است.