در این نوشته با جواب پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم

اگر 65 درصد از نوعی کیک را آرد تشکیل دهد، به این معناست که هر 100 گرم کیک شامل 65 گرم آرد و 35 گرم از مواد دیگر است. با توجه به این مفهوم، پاسخ پرسش‌های زیر را بیابید.

1- الف) آهن در طبیعت به صورت کانۀ هماتیت یافت می‌شود. اگر درصد خلوص این کانه برابر با70 درصد باشد، معنی آن چیست؟

یعنی در هر 100 گرم از کانه‌ی هماتیت، 70 گرم فلز آهن وجود دارد.

ب) رابطه ای برای درصد خلوص مواد بیابید.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم

2- الف) شیمی‌دان‌ها برای محاسبۀ مقدار واقعی فراوردۀ تولید شده در یک واکنش از مفهومی به نام بازده درصدی استفاده می‌کنند، (کمیتی که کارایی یک واکنش را نشان می‌دهد). رابطه‌ای برای آن بنویسید.

جواب پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم
جواب پیوند با ریاضی صفحه 23 شیمی یازدهم

سایر صفحات گام به گام شیمی یازدهم