جواب کاوش کنید صفحه ۱۹ شیمی یازدهم


haladars مرداد 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاوش کنید صفحه ۱۹ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب کاوش کنید صفحه 19 شیمی یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب کاوش کنید صفحه 19 شیمی یازدهم

چگونه می‌توان فلز موجود در یک نمونه را شناسایی کرد؟
وسایل و مواد مورد نیاز: آهن (II) کلرید، آهن (III) کلرید، آب مقطر، سدیم هیدروکسید، محلول هیدروکلریک اسید، لولۀ آزمایش، قطره چکان، قاشقک.

آزمایش 1 


الف) سه لولۀ آزمایش بردارید و آنها را شماره‌ گذاری کنید. 


ب) مقدار کمی از آهن (II) کلرید را با قاشقک بردارید و در لولۀ آزمایش شمارۀ «1» بریزید. سپس درون آن تا نیمه آب مقطر بریزید و آن را تکان دهید تا محلول شفافی به دست آید. 


پ) مقدار کمی از سدیم هیدروکسید را با قاشقک بردارید و در لولۀ آزمایش شماره «2» بریزید. سپس درون آن تا نیمه آب بریزید و آن را تکان دهید تا محلول شفافی به دست آید. 


ت) با استفاده از قطرهچکان در لولۀ آزمایش شماره «3» در حدود یک میلیلیتر از محلول آهن (II) کلرید را بریزید و به آن قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید بیفزایید. 

ث) چه مشاهده می‌کنید؟ مشاهده‌های خود را بنویسید.


با افزودن قطره‌ قطره از محلول سدیم هیدروکسید به محلول آهن (II) کلرید رنگ محلول به رنگ سبز تیره تغییر می‌کند و با گذشت زمان رسوب سبزرنگ ته‌نشین می‌شود.

ج) در این واکنش، آهن (II) هیدروکسید و سدیم کلرید تشکیل می‌شود. معادلۀ نمادی واکنش انجام شده را بنویسید و موازنه کنید.

جواب کاوش کنید صفحه 19 شیمی یازدهم
جواب کاوش کنید صفحه 19 شیمی یازدهم

چ) از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


یون آهن (II) با محلول نمک‌های حاوی یون هیدروکسید شناسایی شده و رسوب سبزرنگ ایجاد می‌کند.

آزمایش 2


الف) در آزمایش 1 به جای آهن (II) کلرید ، آهن (III) کلرید بردارید و آزمایش را تکرار کنید. 

ب) مشاهده‌های خود را بنویسید. 


با افزودن قطره‌ قطره از محلول سدیم هیدروکسید به محلول آهن (II) کلرید ، رنگ محلول به قرمز آجری تغییر می‌کند و با گذشت زمان رسوب آن تشکیل می‌شود.

پ) با توجه به اینکه فراورده‌های این واکنش آهن (II) هیدروکسید و سدیم کلرید است، معادلۀ نمادی واکنش شیمیایی انجام شده را بنویسید و موازنه کنید.

جواب کاوش کنید صفحه 19 شیمی یازدهم
جواب کاوش کنید صفحه 19 شیمی یازدهم

یون آهن (II) با محلول نمک‌های حاوی یون هیدروکسید شناسایی شده و رسوب قرمز آجری ایجاد می‌کند.

آزمایش 3 


الف) یک میخ زنگ زده یا یک وسیله آهنی زنگ زده را بردارید و زنگ آهن سطح آن را با قاشقک خراش بدهید و جمع‌آوری کنید. 
ب) زنگ آهن جمع‌آوری شده را در یک لوله آزمایش بریزید و قطره قطره محلول هیدروکلریک اسید به آن بیفزایید. این عمل را تا جایی ادامه دهید که همۀ زنگ آهن حل شود. 


پ) قطره قطره محلول سدیم هیدروکسید به لوله بیفزایید، این عمل را تا جایی ادامه دهید که رسوب رنگی تشکیل شود. 
ت) مشاهده‌های خود را بنویسید.


با افزودن قطره‌ قطره محلول سدیم هیدروکسید به لوله، رسوب قرمز آجری رنگ تشکیل می‌شود.


ث) در زنگ آهن کدام یون آهن وجود دارد؟ چرا؟


یون آهن (II) ، زیرا با افزودن قطره‌ قطره محلول سدیم هیدروکسید به لوله حاوی زنگ آهن رسوب قرمز آجری تشکیل می‌شود که نشان‌دهنده‌ی وجود یون Fe+3  است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    اشتباه زدی