در این نوشته تمامی سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم به همراه سوالات چهار گزینه ای (تستی) که شامل 62 سوال می باشد گردآوری شده است که در ادامه می توانید سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم را مشاهده کنید.

سوالات درس پنج جغرافیا دهم

درس  آب و هوای ایران بدین شرح است:

1-هوا چیست؟

اصطلاح هوا به حالت آنی و زودگذر جو گفته میشود؛ مثلاً دمای شهر یاسوج در  26 فروردین سال 1394ساعت8 صبح، 13درجه سانتیگراد است.

2-آب وهوا یا اقلیم را تعریف کنید.

آب و هوا به مجموعه عناصر جوی غالب در یک منطقه دردرازمدت گفته میشود؛ مثلاً آب و هوای استان خراسان جنوبی، گرم و خشک است.

3-سازمان هواشناسی کشور چگونه وضع هوارادرکشورپیش بینی می کند؟

سازمان هواشناسی کشور با استفاده از اطلاعات روزانه، مانند فشار، رطوبت و دما، نقشه های هواشناسی تهیه می کند و با کمک تصاویر پی درپی ماهوارهای، عبورتوده های هوا را پس از شکل گیری مراکز کم فشار و پرفشار، طی چند روز، پیگیری می کند.

 با توجه به نوع توده هوا، سرعت و جهت آنها، کارشناسان هواشناسی می توانند وضعیت هوا و تغییرات آن را برای روزهای آینده پیش بینی کنند.

4-نقش پیشرفت ارتباطات فناوری  در پیش بینی وضع هوا را شرح دهید.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و ّ فناوری می توانیم از طریق سایت های مختلف اینترنتی و نرم افزارهای مختلف، که امکان نصب روی رایانه و رایانه همراه را دارند به اطلاعاتی در مورد پیش بینی وضع هوای شهرها، روستاها و دیگر مناطق مختلف جهان دست یابیم.

5-سه عامل اصلی  موثربرآب وهوای ایران را نام ببرید.

-موقعیت جغرافیایی

-میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها

-ورود توده های هوا به کشور

6-کدام عوامل جغرافیایی برتنوع آب وهوای کشورموثراست؟

-عرض جغرافیایی

-دوری ونزدیکی از دریاها

-پرفشارجنب حاره ای

7-نقش عرض جغرافیایی برآب وهوای کشور را توضیح دهید.

در مناطق جنوبی کشور، که در عرضهای پایین جغرافیایی قرار دارند (به خط اِستوانزدیک ترند،) زاویه تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک به عمود است و به همین دلیل در این نواحی، مقدار تابش خورشید بیشتر و هوا گرم تر است؛ مانند استان های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان.

 ولی در مناطق شمالی کشور که در عرض های بالای جغرافیایی قرار دارند و زاویه تابش خورشید مایل تر است، مقدار تابش کم تر و هوا سردتراست؛ مانند استان های آذربایجان غربی و شرقی.

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

8-چرا دراطراف خط استوا هوای گرم و مرطوب وجوددارد؟

در اطراف خط استوا به دلیل گرم بودن و صعود هوا، کمربند کم فشار حاره ای تشکیل می شود و دارای آب و هوای گرم و مرطوب است.

9-چرا دراطراف مدار راس السرطان و راس الجدی آب وهوای گرم و خشک حاک است؟

در اطراف مدار رأس ّ السرطان و رأس َ الجدی، به دلیل سنگینی و فرونشینی هوا، کمربند پرفشار ّ جنب حاره ای تشکیل میشود و دارای آب و هوای گرم و خشک است.

10-مهم ترین کمربندهای خشک و بیابانی کره زمین در اثرچه عاملی به وجود آمده است؟

عامل پرفشار جنب حاره ای

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

11-چرا دردوره گرما درکشورما میزان بارش بسیارکم است؟

عامل پرفشار ّ جنب حارهای درتابستان به داخل کشور پیش روی می کند ومانع ریزش بارش در دوره گرما درکشور می شود.

12-دو اثر متفاوت دوری و نزدیکی از دریاها برآب وهوای کشوررا بنویسید.

نزدیکی به دریاها و دوری از آن در آب و هوای کشور دو اثرمتفاوت دارد. درسواحل شمالی کشور، دریای خزر در افزایش بارش، نقش مهمی دارد ولی خلیج فارس و دریای عمان به دلیل عدم امکان صعود هوای مرطوب، در بارش سواحل جنوبی کشور، نقش چندانی ندارند و موجب شرجی شدن هوا می شوند.

در نواحی داخلی کشور به دلیل دور بودن از دریاها و کمبود رطوبت، اختلاف دما زیاد است ولی در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور اختلاف دما کم تر است.

همچنین ببینید: سوالات متن درس پنجم دین و زندگی دهم

13-نقش میزان ارتفاع برآب وهوای کشور را بنویسید.

با افزایش هر  1000متر ارتفاع، دمای هوا به طور میانگین حدود  6درجه سانتیگراد کاهش می یابد. پس در نواحی کوهستانی کشور، آب و هوا سردتر و در دشت های داخلی کشور،که ارتفاع کم تری دارند آب و هوا گرم تر است.

 14-جهت رشته کوه هایی البرزو زاگرس چه تاثیری برآب وهوای کشوردارد؟

جهت رشته کوههای بلند مانند البرز و زاگرس نیز در پراکندگی جغرافیایی بارش کشور اثر دارد. این عامل موجب بارش های بیش تر در دامنه های شمالی البرز و دامنه های غربی زاگرس شده است.

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

15-توده هوا را تعریف کنید.

توده هوا، حجم بزرگی از هوا است که ویژگی فیزیکی آن به خصوص از نظر دما و رطوبت، در سطح افقی در صدهاکیلومتر تقریباً همسان باشد.

16-مهم ترین توده های هوا که درطول سال کشورما را تحت تاثیرقرارمی دهد را نام ببرید.

توده هوای غربی، توده هوای سیبری، توده هوای سودانی، توده هوای عربستان و توده هوای مرطوب موسمی

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

17-مهم ترین عامل ریزش بارش های جوی درکشور………………………است.

توده هوای مرطوب غربی

18-ویژگی های توده هوای سرد  وخشک سیبری را بنویسید.

-دردوره سرما وارد ایران می شود و باعث سردی و خشکی هوا درزمستان می شودوموجب ریزش بارش درسواحل شمالی می گردد.

19-ویژگی های توده هوای مرطوب غربی را بنویسید.

-رطوبت دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس را دردوره سرما به داخل ایران منتقل می کند و برف و باران به همراه دارد.

20-ویژگی های توده هوای سودانی را بنویسید.

گاهی درماه های سرد سال رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد و باعث بارندگی می شود.

 21-ویژگی های توده هوای گرم و خشک را بنویسید.

دردوره گرما هوای گرم را از عربستان به ایران می آورد و باعث افزایش شدید دما می شود.

22-ویژگی های توده هوای مرطوب موسمی را بنویسید.

برخی سال ها دردوره گرما از اقیانوس هند به ایران نفوذ و موجب باران های سیلابی درحنوب شرق ایران می شود.

 23-جدول را کامل کنید.

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

پاسخ:

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

24-کدام قسمت از ایران درتابستان بارش وجوددارد وچرا؟

جنوب شرق ایران به دلیل نفوز توده هوای مرطوب موسمی تابستانی به کشور

25-مهم ترین داده های هواشناسی را نام ببرید که درایستگاه های هواشناسی سینوپتیک اندازه گیری می شود.

دما-فشار-رطوبت-بارش

26-انواع آب وهوای ایران را نام ببرید.

-آب وهوای گرم و خشک

-آب وهوای کوهستانی

-آب وهوای گرم وشرجی

-آب وهوای معتدل خزری

27-ویژگی های آب وهوای گرم و خشک را بنویسید.

-بارش کم وخشکی هوا

-اختلاف شدید دما

-فقرپوشش گیاهی

-تبخیرو تعرق زیاد

همچنین ببینید: پاورپوینت درس پنجم جغرافیا دهم

28-ویژگی های آب و هوای کوهستانی را بنویسید.

-افزایش بارندگی وکاهش دمابا افزایش ارتفاع

-میانگین دمای پایین

-بارندگی اغلب به صورت برف

29-ویژگی های آب وهوای گرم و شرجی را بنویسید.

-بارندگی اندک

-رطوبت نسبی زیاد

-میانگین دمای بابای سالیانه

30-ویژگی های آب وهوای معتدل خزری را بنویسید.

-بارندگی زیاد

-اعتدال دما در طول سال

-پوشش گیاهی غنی

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

31-علت به وجودآمدن بیابانها درایران را بنویسید.

-عامل پرفشارجنب حاره ای

-جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس

-دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی

32-ویژگی های بیابان دشت کویررا بنویسید.

موقعیت آب و هوایی در نواحی مرکزی ایران به گونهای است که یکی از بزرگ ترین کویرهای جهان

را به وجود آورده است. کویر، بخشی از بیابان است و به نمکزارهای پف کرده ای گفته می شود که تبخیر شدید،

عامل اصلی شکل گیری آن است. بخش بزرگی از دشت کویر، بیابان واقعی است؛ یعنی میانگین بارش سالانه آن از 50میلیمتر کمتر است.

33-ویژگی های بیابان لوت را بنویسید.

لوت یکی از خشکترین بیابان های ایران است که در عین حال، یکی از گرمترین مناطق کره زمین نیز به شمار می آید. لوت در جنوب شرق ایران قرار دارد. بخش زیادی ازاین بیابان به دلیل قرارگیری در منطقه فشار زیاد جنب حاره ای، کمتر از  30میلیمتر باران دارد. بیابان لوت در روز  27تیرماه  1395به عنوان اولین اثرطبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.

سوالات درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات درس پنجم جغرافیا دهم

34-آب وهوا برکدام فعالیت های انسان اثردارد؟

آب و هوا بر نوع کشاورزی،گردشگری،معماری، سیستم های حمل و نقل و سلامتی انسان نیز تأثیر دارد. علاوه بر آن، بر نوع لباس ِ پوشیدن و یا انتخاب نوع مسکن ما نیز مؤثر است.

35-چرا درکشورما معماری های گوناگونی درنقاط مختلف دیده می شود؟

آب و هوا بر معماری تأثیرات زیادی دارد. درکشور ما به دلیل گوناگونی آب و هوا، معماری های گوناگونی در نقاط مختلف کشور دیده می شود.

36-چرا درگذشته مردم درخانه های خود آسایش بیشتری داشتند وانرزی کمتری هم مصرف می شد؟

در گذشته، مردم در ساخت ساختمان، به اثر اقلیم بر ساختمان و محیط توجه میکردند و به همین دلیل در داخل خانه هایشان دارای آسایش بودند و انرژی کمتری هم مصرف می شد .

37-برای کاهش سوانح جاده ای کدام راهکارمناسب تراست؟

برای کاهش سوانح جاده ای، توجه به اقلیم و پیش بینی وضع هوا، راهکار بسیار مناسبی است. توجه به وضع جوی منطقه در پروژه های راه سازی و طراحی سامانه های حمل ونقل بسیار مهم است. درصورت آگاهی از وضعیت آب و هوایی می توان خسارت های سوانح جادهای را کاهش داد.

38-مهم ترین سوانح جاده ای کشوررا نام ببرید.

برف سنگین، سقوط بهمن، وقوع سیل، یخبندان و پدیدآمدنِ مه

39-جغرافیای پزشکی را تعریف کنید.

جغرافیای پزشکی در زمینه پراکندگی تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان مطالعه می کند؛ به عنوان مثال، تشدید آلودگی هوای کلان شهرها و مناطق صنعتی کشور و یا آلودگی هوای استان های نیمه غربی کشور به وسیله ریزگردها، سلامت جسمی و روحی عده زیادی از هم وطنان را به خطرانداخته است.

40-مهم ترین مشکلات محیط زیستی  ناشی از آب وهوارا نام ببرید.

آلودگی هوا، بیابان زایی، خشک سالی و افزایش دما

 41-وارونگی دما چیست؟

با افزایش ارتفاع، دمای هوا کاهش می یابد، اما در وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دمای هوا به طور ناگهانی افزایش یابد، وارونگی دما رخ می دهد.

سوالات متن درس 5 جغرافیا دهم

سوالات متن درس 5 جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

42-خطروارونگی دما را بنویسید.

در این حالت، هوای سرد و سنگین در سطح زمین قرار می گیرد و اجازه نمی دهد آلودگی به طرف بالاحرکت کند و درنتیجه، میزان آلاینده ها در هوای شهرهای بزرگی مانند تهران بسیار زیاد می شود و مشکلات فراوانی رابرای مردم ایجاد میکند. در شرایط وارونگی، حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمی گیرد.

43-محدوده ریزگردها کجاست؟

ریزگردها بیشتر شامل گرد و غباری است که وارد هوا می شود. محدوده  جغرافیایی بحرانی این پدیده، کشورهای ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان هستند.

44-علل شکل گیری ریزگردهاچیست؟

عواملی چون کاهش ریزش های ّ جوی، خشک شدن باتلاق ها و مدیریت ضعیف منابع آب در این مناطق، باعث شکل گیری این پدیده شده است.

45-چه راهکارهایی برای مقابله با ریزگردها مناسب است؟

احیای تالابها و تأمین حقابه رودخانه های منطقه، اجرای طرحهای بیابان زدایی، تغییر در شیوه کشت و مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف، روش های مناسبی است.

46-برای حل مشکلات زیست محیطی کشورچه راهکاریی مناسب است؟

برای حل مشکلات محیط زیست کشور، مدیران، برنامه ریزان و مسئولان باید به بعد مکانی تصمیم گیری ّ های خود توجه جدی کنند و درحفظ منابع طبیعی و ملی کشورشان تلاش کنند.

47–دو معیار اصلی تفاوت هوا و آب و هوا چیست؟

الف( زمان و عناصر مورد اندازه گیری                      ب( مکان و چگونگی تهیه نقشه هوا شناسی

ج( مکان و شکل گیری مراکز کم فشار و پرفشار                 د( زمان و مکان

48– برای پیش بینی وضعیت هوا و تغییرات آن انجام کدام مرحله زیر ضروری نیست؟

الف( تهیه نقشه های هواشناسی                           ب( استفاده از تصاویر پی درپی ماهواره ای

ج( تعیین ساعات آفتابی محل                                 د( تعیین سرعت و جهت حرکت توده هوا

49– مهم ترین عوامل ناشی از موقعیت جغرافیایی که بر آب و هوای ایران اثر دارند کدامند؟

الف( عرض جغرافیایی، پرفشارجنب حاّرّه ای و دوری و نزدیکی به دریاها

ب( عرض جغرافیایی، پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها

ج( ورود توده های هوا به کشور، عرض جغرافیایی و پرفشارجنب حاّرّه ای

د( دوری و نزدیکی به دریاها ، پرفشارجنب حاّرّه ای و میزان ارتفاع و جهت کوهستان ها

50– علت کمی بارش در سواحل جنوبی کشور چیست؟

الف( گرم بودن هوا                                                     ب( عدم امکان صعود هوای مرطوب 

 ج( جهت حرکت توده های هوا                                       د( ارتفاع و جهت نا همواری ها

 

51– کدام توده هوا رطوبت دریای سرخ را به کشور ما می آورد؟

الف( مرطوب غربی               ب( مرطوب موسمی            ج( سودانی                د( گرم و خشک

52- ایستگاه هواشناسی شهر فیروزکوه در ارتفاع 2000.متر قرار دارد هنگامی که دمای هوا در این ایستگاه 25 درجه سانتی گراد می باشد دمای هوا در ارتفاع 3750 متری کوه دماوند چند درجه است؟ 

الف( 17.5                        ب( 14.5                              ج( 10.5                    د( 35

53– مهم ترین عامل ایجاد نواحی خشک و بیابانی درجنوب کشور چیست؟

الف( پرفشار جنب حاّرّه ای     ب( بارش کم       ج( دمای بالا       د( تأثیر توده هوای گرم وخشک

 

54- – بیابانی شدن منطقه طبس بیشتر در ارتباط باکدام عامل می باشد؟

الف( جهت رشته کوه های بلند البرز و زاگرس              ب( دوربودن از دریاها و منابع رطوبتی 

ج( عامل پرفشارجنب حاّرّه ای                                           د( ارتفاع کم از سطح دریا

55- عامل پرفشارجنب حاّرّه ای و جهت رشته کوه های بلند به ترتیب در ایجاد کدام بیابان های زیر نقش مهمتری داشته اند؟

الف( دشت کویر و لوت          ب( لوت و جازموریان        

  ج( طبس و دشت کویر           د( لوت و دشت کویر

56-موضوع مورد مطالعه در جغرافیای پزشکی چیست؟

الف( ارائه راهکار برای کاهش آلودگی ها  

ب( تأثیرات عوامل محیطی بر سلامت انسان 

ج( ایجاد آسایش و سلامت بیشتر با طراحی اقلیمی

د( کاهش سوانح جاده ای، با پیش بینی وضع هوا

57–کدام دسته از کشور های زیر در محدودۀ جغرافیایی بحرانی پدیده ریز گردها قرار دارند؟

الف( ایران، عراق، ترکیه، افغانستان و عربستان            ب( ایران، عراق، سوریه، کویت و عربستان

ج( ایران، عراق، ترکیه، کویت و عربستان                د(  ایران، عراق، ترکیه، کویت و بحرین

58– برای مقابله با ریزگردها کدام راهکار زیر اثر کمتری دارد؟

الف( احیای تالاب ها و تأمین حقابۀ رودخانه های منطقه        ب( ایجاد باد شکن در مسیر بادها

ج( اجرای طرح های بیابان زدایی                          د ( مدیریت صحیح آب در بخش های مختلف

 

59-با توجه به شکل وارونگی دما را توضیح دهید.

درسطح زمین هوای بسیار سردوجوددارد که موجب افزایش آلودگی هوا درسطح زمین می شود ولی باافزایش ارتفاع در تروپوسفرزمین دمای هوا افزایش می یابد و لایه هوای گرمی روی هوای سرد قرار دارد.

سوالات متن درس 5 جغرافیا دهم

سوالات متن درس 5 جغرافیا دهم

60-شماره 1 و 2مربوط به کدام اقلیم درکشور است؟

سوالات متن درس پنج جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنج جغرافیا دهم

1-اقلیم گرم و مرطوب شرجی 2-اقلیم گرم و خشک

61-شماره 1و 2مربوط به کدام توده هواست؟

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

1-توده هوای سرد قطبی 2-توده هوای سودانی

62-با توجه به شکل کدام شماره پرفشارجنب حاره را نشان می دهد؟چرا؟

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم

شماره1زیرا هوا در اطراف مدار 30درچه به سطح زمین پایین می آید.

 

همچنین ببینید: پاسخ فعالیت های درس پنجم جغرافیا پایه دهم

تهیه کننده سوالات متن درس پنجم جغرافیا دهم : جناب آقای محسن یوسفی

برای مشاهده سایر سوالات جغرافیا پایه دهم روی عبارت رنگی کلیک کنید.